Uzticēdamies Jēzum Kristum, mēs esam tikuši adoptēti Dieva ģimenē un esam kļuvuši par Viņa bērniem, kuriem doti Dieva apsolījumi (Galatiešiem 3:26). Šī adopcija bez mūsu pašu nopelna ir mums dāvinājusi mūžīgu dzīvību. Adopcija var būt grūta un sarežģīta, bet bērnam tā dāvā jaunu dzīvi. Lūgšana: Dievs Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs adoptējis caur.. Lasīt vairāk →

Apustulis Pāvils salīdzina divas mācības, kas atrodamas Rakstos (2.Korintiešiem 3:4-9). Viena ir burts, otra ir Gars. Viena ir nāve, otra ir dzīvība. Viena ir pazudināšana, otra ir taisnošana. Viena uzrāda mūsu grēku, bet otra parāda Kristu, kurš uznes mūsu grēkus pie krusta un tos iznīcina ar Savu nāvi. Vai šajā grēka salauztajā pasaulē var būt.. Lasīt vairāk →

Kristus dziedina kurlmēmo (Marka 7:31-35), lai piepildītu pravietojumu par Dieva Dēla nākšanu (Jesajas 29:18). Viņš no tā nevairās, neatstumj, neignorē. Kristus pievēršas, aizskar un palīdz. Tāda ir Dieva mīlestības attieksme pret cilvēku ar īpašām vajadzībām. Pasaule vēlas un arī darbojas, lai šādu cilvēku nebūtu. Kristus vēlas, lai mūsu mīlestība pie šiem cilvēkiem taptu redzama. Lūgšana:.. Lasīt vairāk →

Jēzus Kristus līdzībā parāda kādu, kurš, savu grēku nospiests, meklē patvērumu Dieva piedošanā. (Lūkas 18:13) Ikviens, kas grēkojis pret cilvēka dzīvību ir aicināts meklēt patvērumu Dieva žēlastībā Jēzū Kristū. Mūsu likumi ļauj iznīcināt nedzimušus bērnus. Mūsu sludinātāji par to klusē. Mūsu rokas nesniedzas palīdzēt. Dievs, esi mums grēciniekiem žēlīgs! Lūgšana: Kungs, piedod mums mūsu negribēšanu.. Lasīt vairāk →

Kristus, pienācis pie Jeruzalemes, raudāja par to. (Lūkas 19:41) Šī pilsēta nezināja, kas tai vajadzīgs, lai iegūtu mieru, tādēļ tā zaudēja savus iedzīvotājus. Arī katra ģimene ir kā maza pilsēta. Un Kristus sirds ir asaru pilna, kad vīrieši un sievietes neatzīst savu apžēlošanas laiku un zaudē savus bērnus abortā. Arī mēs neesam aicināti uzbrukt un.. Lasīt vairāk →

Apustulis Pāvils saka: “Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs.” (Romiešiem 8:15) Viņš runā uz kristiešiem, kuri saņēmuši Evaņģēliju. Bez Kristus apsolījuma šīs pasaules dzīve ir pilna baiļu. Dažādas situācijas var novest verdziskās bailēs un likt izdarīt briesmīgas izvēles arī dzīvības lietās. Svētais Gars saka, ka, turoties pie Kristus apsolījumiem, mēs esam Dieva.. Lasīt vairāk →

Mūsu Labais Gans brīdina: “Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.” (Mateja 7:15) Arī tie, kas piedāvā un aizstāv abortu, cenšas nākt pie sievietes stāvoklī nevainīgu avju izskatā. Viņi apgalvos, ka tā būs labāk visiem. Viņi teiks, ka vēlas palīdzēt grūtā brīdī. Viņi izrādīs ārēju.. Lasīt vairāk →

Šodienas lasījums no Pāvila vēstules Romiešiem mums atgādina, kāda ir kristieša dzīve. Kristīts Kristus vārdā un iegremdēts Viņa nāvē, kristietis ir nomiris grēkam un ir ceļā uz augšāmcelšanos. Viņš tagad dzīvo Dievam caur Jēzu Kristu, kurš viņu atpircis no nāves slazda. Nāvei vairs nav varas pār viņa nākotni, un viņš vairs nevēršas pie nāves pēc.. Lasīt vairāk →

Katra cilvēka dzīvība ir dārga un vērtīga Dieva acīs, jo Viņš to ir radījis un veidojis Sev par godu, uzturējis un atpestījis, nosaucis vārdā un aicinājis mūžīgā dzīvībā ar Evaņģēlija sludināšanu (Jesajas 43:1-7). Arī mēs esam Viņa radītie un aicinātie, kas sekodami savam Glābējam, mīl dzīvību (1.Pēt. 3:10). Lūgšana: Kungs Jēzu, dziedini mūsu prātus un.. Lasīt vairāk →

Arī cilvēkam, kas grēkojis pret cita cilvēka dzīvību varētu šķist piemēroti tiekt: “Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.” (Lūkas 5:8) Un tā būs patiesība. Jēzus nenoliedz šo patiesību par grēku. Tomēr Viņš ir atnācis izpirkt un glābt pazudušo grēcinieku caur Savu krusta nāvi, tādēļ Viņš var teikt Pēterim un katram, kura sirdsapziņa.. Lasīt vairāk →

Dieva vārds mums liek paļauties uz Dievu visās lietās un no Viņa gaidīt visu labo ar vārdiem: “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7). Aborts nenodrošina tavu finansiālo nākotni. To dara Dievs, kas gādā par tevi un taviem bērniem, kurus Viņš tev ir dāvinājis. Kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā… Lasīt vairāk →

Mums nav nekāda aizbildinājuma, lai attiektos doties uz Dieva sagatavotajiem svētkiem. Kristus izpirkti nabagi, kropli, akli un tizli sēž pie Viņa bagātīgi klātajiem galdiem. Cilvēka miesas trūkumi un materiālais stāvoklis netraucē Kungam, kurš vēlas visus redzēt Savā mielastā (Lūkas 14:21). Lūgšana: Dievs Tēvs, palīdzi mums atsaukties Tavam aicinājumam un pieņemt katru, ko Tu esi aicinājis… Lasīt vairāk →