Dieva dāvanas ne vienmēr ir tūlīt saprotamas cilvēka prātam (Jāņa 8:48, 53, 57). Tomēr ir pavisam droši, ka Dievs ir labs un ka Viņš dāvina dāvanas. Tēvs, kas mūžībā dod Sevi Dēlam (Sak. 8:22-25, 30) un Dēls, kas nodod Sevi Tēvam pilnīgā paklausībā (Jāņa 8:55) ir Trīsvienība, kura sniedz dzīvību dodošo Garu tur, kur šķietami.. Lasīt vairāk →

Kad mēs nespējam saprast citus cilvēkus (1.Mozus 11:7) savu egoistisko ambīciju un varaskāres dēļ, tad tam seko apjukums un konflikts, pat ja mums ir kopīgs mērķis. Saruna, kas ir piepildīta ar Dieva vārda mīlestību un Jēzus Kristus vareno vārdu (Ap.d.2:17-21), nes mieru nomāktajiem, ievainotajiem, vainas sajūtas nospiestajiem un dziedina attiecības (Jāņa 14:27). Kad tiek pasludināts.. Lasīt vairāk →

Kristus saka, ka būs laiks, kad cilvēki domās, ka Dievam var kalpot, panākot sava tuvākā nāvi (Jāņa 16:2). Tomēr tas liecinās, ka viņi nav atzinuši Dievu (3). Atzīt Dievu nozīmē atzīt Radītāju, kas rada cilvēka dzīvību, Jēzu Kristu, kas izpērk cilvēka dzīvību ar savām asinīm un Svēto Garu, kas vēlas aicināt katru cilvēku mūžīgā kopībā.. Lasīt vairāk →

Jēzus saka, ka pats Dievs Tēvs jūs mīl (Jāņa 16:27). Vai gan var būt kas vēl mierinošāks šajā uztraukumu un ciešanu pilnajā dzīvē? Dzīvības Devējs Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet saņemtu dzīvības dāvanu. Viņš ir apsolījis uzklausīt mūsu lūgšanas un pārliecina mūs, ka Viņš ir uzvarējis šīs pasaules.. Lasīt vairāk →

Svētais Gars liks pasaulei izprast “grēku, taisnību un tiesu” (Jāņa 16:8). Viņš liks izprast kāds tas ir noziegums, kad aizsargāties nespējīgam bērnam tiek atņemta dzīvība. Viņš liks ieraudzīt, kā Kristus mirst par šo noziegumu cilvēku vietā un mudinās satvert Kristus taisnību, lai saņemtu grēku piedošanu. Viņš arī liks atzīt, ka Kristus ir uzvarējis un pašu.. Lasīt vairāk →

Jēzus saka: “Jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.” (Jāņa 16:20) Cik gan tas ir atbilstoši šodienai, kad tie, kas uzticas Kristus apsolījumiem raud un sēro, kamēr šī pasaule priecājas, atņemot dzīvību visvājākajiem. Pasaules prieks par tās laicīgajiem ieguvumiem nepiedzimušo bērnu un neaprūpēto sirmgalvju dēļ, pārvērtīsies ciešanās… Lasīt vairāk →

Jēzus Kristus ir Labais Gans, kas, savu dzīvību nežēlodams, cīnās par Sava ganāmpulka mūžīgo dzīvību (Jāņa 10:11). Visvarenais Dievs dodas nāvē, lai ierobežotie, vājie un pazudušie varētu dzīvot. Viņš atdod dzīvību par tiem, kas noklīduši nāves labirintos un redz nāvi kā draugu un palīgu, lai tie sadzirdētu Viņa balsi un atgrieztos dzīvībā. Redzi, nāve uzbruka.. Lasīt vairāk →

Mūsu šīs zemes dzīve Dievam bija tik svarīga, ka Viņš pats iemiesojās cilvēka miesā. Pat pēc izpirkšanas darba pabeigšanas ar Savas miesas satriektību, Viņš to neatmeta, bet caur augšāmcelšanos lieto to kā savu mūžīgu instrumentu (Jāņa 20:27). Kad mēs fiziski ciešam grēka sekas, tad mūsu Glābēja vārdi nes dziedināšanu (Jāņa 20:21-23) un Viņa ticības ceļi.. Lasīt vairāk →

Nāve nav mūsu draugs vai daļa no mūsu dzīves. Nāve ir mūsu ienaidniece (1.Kor. 15:26) un grēka nopelnītā alga. Taču Jēzus augšāmcelšanās dēļ nāve ir reizi par visām reizēm sakauta ienaidniece! Pateicība Dievam! Lūgšana: Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu uzvaru pār nāvi. Āmen. Lasīt vairāk →

Kad bērns piedzimst, tad daudz kas mainās. Vispirms jau pašam bērnam piedzimšana saistās ar ļoti lielām pārmaiņām. Mainās asinsrite, elpošana, dzirdēšana un redzēšana. Viņš ir nokļuvis tajā pašā pasaulē, kur bija līdz šim, bet tagad tā viņam atklājas ar “citām acīm”. Arī vecākiem sākas jauna dzīve. Arī tā ir kā tā pati vecā pasaule, taču.. Lasīt vairāk →

Pirms cilvēki varēja redzēt krustā sišanu (Lūkas 23:48), svētajam Dievam Jēzum bija jāiztukšo Sevi (Filipiešiem 2:7) un jākļūst redzamam mātes miesās. Abi notikumi dod neizmērāmu vērtību katra cilvēka dzīvībai. Lūgšana: Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka Tu kļuvi ieraugāms mūsu dēļ. Āmen. Lasīt vairāk →

Kristus saka: “Kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam” (Jāņa 8:51b). Šie ir drosmīgi vārdi nāves apņemtā pasaulē. Mēs ik dienas pieredzam nāvi savā tuvumā. Vēl jo vairāk – tā tiek cilvēku aktīvi veicināta ar aborta un eitanāzijas starpniecību. Taču Kristus ir Dzīvības Kungs un Viņš nostājas nāvei pretī kā tās niknākais ienaidnieks. Un.. Lasīt vairāk →