“Luterāņi Dzīvībai” aicina draudžu locekļus iesaistīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā. Vismazākajiem no mums nav citas balss kā mūsējā.

PARAKSTĪT

2013.gada 1. februārī, Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs tika atklāta Eiropas Pilsoņu iniciatīva “Viens no mums” (“One of Us”), kas ir pirmā šāda veida iniciatīva, kas paredz tiesisko aizsardzību cilvēka dzīvībai un cieņai.

Šīs iniciatīvas mērķis ir aicināt Eiropas Komisiju pārtraukt finansējumu tādām darbībām, kas ir saistītas ar cilvēka dzīvības iznīcināšanu. Tas galvenokārt attiecas uz abortiem un embrionālo cilmes šūnu pētniecību. Ilgtermiņā šīs iniciatīvas mērķis ir nostiprināt Eiropas Savienības likumdošanā cilvēka dzīvības aizsardzību, sākot no ieņemšanas brīža, kā arī stiprināt vienotu Eiropas „Pro life” kustību.

Lai iniciatīva būtu derīga, līdz 2013. gada 1. novembrim visās ES dalībvalstīs jāsavāc vismaz viens miljons parakstu un vismaz 7 valstīs savākto parakstu summai ir jābūt vienādai vai lielākai par šo valstu EP deputāta skaita reizinājumu ar 150 (Latvijā šis skaitlis ir apmēram 7000). Arī Latvijas iedzīvotāji ir aicināti atbalstīt šo iniciatīvu, to parakstot internetā Iniciatīvas mājas lapā www.oneofus.eu vai uz papīra draudzēs (draudžu prāvestiem ir nosūtītas šīs iniciatīvas veidlapas). Par Eiropas Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Asociācija „Ģimene”.

Eiropas pilsoņu iniciatīva – kā to saprast?

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņu iespēja ierosināt likumprojektus ES kompetences ietvaros. To var salīdzināt ar likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanu Latvijā. Eiropas pilsoņu iniciatīvas norisi, kā arī veidlapās norādāmās ziņas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regula (ES) Nr. 211/2011 un Latvijas Republikas likums „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Kas ierosināja iniciatīvu „One of Us”?

Šīs iniciatīvas pilsoņu komitejas locekļi pārstāv Franciju, Vāciju, Itāliju, Ungāriju, Poliju, Spāniju un Lielbritāniju, taču tās atbalstītāju vidū ir dzīvības aizstāvji no daudzām citām valstīm, tostarp Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas u.c.

Kāda ir iniciatīvas būtība?

Lai gan saskaņā ar Lisabonas līgumu ES kompetencē nav jautājumi, kas tieši attiecas uz cilvēka dzīvības aizsardzību, tomēr daudzas jomas, kas ir ES kompetencē – tādas kā izpēte, sadarbība attīstībai veselības aprūpes jomā vai ES finanšu joma – skar cilvēka dzīvību. Šīs pilsoņu iniciatīvas būtība ir: tiesiski aizsargāt katra cilvēka cieņas, tiesību uz dzīvību un integritāti no ieņemšanas brīža ES kompetences jomās, kurās šāda aizsardzība ir īpaši svarīga.

 

Kādēļ parakstīt iniciatīvu „Viens no mums”?

Cilvēka embrijs ir pelnījis, lai tiktu respektēta tā cieņa un neaizskaramība. To vēsta Eiropas Savienības (ES) Tiesas paziņojums Brüstle lietā, kas definē cilvēka embriju kā sākuma posmu cilvēka attīstības ciklā. Lai nodrošinātu saskaņotību ES kompetences jomās, kurās var tikt apdraudēta cilvēka embrija dzīvība, ES būtu jāizveido aizliegums un jāpārtrauc finansējums darbībām, kas paredz cilvēka embriju iznīcināšanu.

Kad sākas cilvēka dzīvība?

Cilvēka dzīvības sākums ir viņa ieņemšana mātes miesās. Tas ir brīdis, kad satiekas tēva spermatozoīds ar mātes olšūnu un to apaugļo. Ieņemšanas brīdī rodas jauns organisms, kura DNS ir atšķirīga gan no mātes, gan no tēva DNS, tādēļ jau no paša sākuma tā nav daļa no mātes, lai arī atrodas mātes miesās.

Kur var parakstīt Iniciatīvu?

Parakstīties var vienu reizi vai nu elektroniski mājas lapā https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do, vai uz papīra (Latvijā Centrālas vēlēšanu komisijas atļauja ir datēta ar 2013. gada 16. janvāri). Parakstīties uz papīra veidlapām varēs Latvijas draudzēs, kā arī sazinoties ar iniciatīvas koordinatoriem Latvijā.

Kādas ir prasības tiem, kas vēlas parakstīties?

Parakstītājam jābūt ES valsts pilsonim, tiesīgam piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Parakstoties ir jānorāda tikai vārds, uzvārds, pilsonība, Latvijā izdots personas kods un paraksts.

Vai Iniciatīvai „Viens no mums” būs ietekme arī uz Latvijas likumdošanu?

Tiešas ietekmes uz Latvijas likumdošanu nebūs, jo EPI savāktos parakstus var izmatot tikai EPI ierosināšanai, tomēr ar 7000 derīgi paraksti arī būs skaidrs signāls Latvijas likumdevējiem.

Kur var iegūt plašāku informāciju par Iniciatīvu?

Mājas lapā www.draugiem.lv/viensnomums/ tiek publicēti jaunumi par iniciatīvas īstenošanu Latvijā un Eiropā. Svešvalodā plašāka informācija ir atrodama mājas lapā www.oneofus.eu. Lai sazinātos ar iniciatīvas koordinatoru Latvijā, rakstiet uz e-pastu: janis.lulle@inbox.lv.

Raksts: www.asociacijagimene.lv

1. Pirmais mērķis ir aizliegt un pārtraukt finansēt tādas darbības, kas ietver cilvēka embriju iznīcināšanu, īpaši zinātniskās pētniecības jomā.

2. Otrs iniciatīvas mērķis ir pilnībā aizliegt Eiropas Savienības publisko fondu finansējumu abortam, īpaši programmās, kas saistītas ar palīdzību publiskās veselības aprūpes sistēmas attīstīšanai.

TIESĪBU AKTA PAMATOJUMS

Tā kā:

a) Iniciatīvas mērķis ir izvirzīts ES kompetencē esošo jautājumu robežās, kurās neietilpst aborts, un tas neskar dalībvalstu kompetences jomas.

 b) LES 2. pantā norādīts, ka Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas “respektē cilvēka cieņu […] vienlīdzību […] cilvēktiesības, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1. pants paredz, ka “cilvēka cieņa ir neaizskarama” un saskaņā ar 2. pantu “ikvienai personai ir tiesības uz dzīvību”.

 c) Savienības darbības pamatā tajās jomās, kas skar cilvēka dzīvību tās sākumā, ir jābūt īpašai politikai, kas neizslēdz ikviena cilvēka tiesības uz dzīvību, vismaz saskaņā ar piesardzības principu;

 d) Nesenajā Eiropas Savienības Tiesas (Virspalātas) 2011. gada 18. oktobra spriedumā Brüstle lietā pret Greenpeace skaidri norādīts, ka apaugļošanās ir cilvēka dzīvības sākums un ka cilvēka cieņas vārdā nav pieļaujama jebkādas tādas procedūras patentēšana, kas sevī ietver vai atbalsta cilvēka embrija iznīcināšanu, jo par to tādējādi jāuzskata katru apaugļotu cilvēka olšūnu vai citādi apaugļotu olšūnu, kuras dalīšanās un turpmākā attīstība ierosināta partenoģenēzes ceļā;

 e)Ievērojot konsekvences principu, šim pašam principam būtu jābūt par ES rīcības vadmotīvu visās tajās tās kompetences jomās, kas ir saistītas ar cilvēka embrija aizsardzību;

 f) Šīs jomas ir, piemēram, sabiedrības veselība (LESD 6/a un 168. panti), izglītība (LESD 6/e, 165. un 166. panti); intelektuālā īpašuma aizsardzība (TFEU 118. pants), izpētes finansēšana (LESD 4/3, 180. un 182. panti) attīstības sadarbība (LESD 4/4, 209. un 210. pants);

 g) Saskaņā ar Līgumiem pēc Komisijas priekšlikuma ES ir jāpieņem daudzgadu programmas zinātnes un tehnoloģiskās attīstības (LESD 182. pants) un attīstības sadarbības jomā (LESD 209. pants);

 h) Eiropas Savienība ir vērtību kopiena un, tādējādi ir nepieciešams pieņemt tiesību aktus, kas garantē tās darbību tai piešķirtajās pilnvarās un to, ka tā nerīkojas balstoties uz to, kas nav skaidri atzīts par kopēju vērtību;

 i) Ir jānovērš jebkāds politisks atbalsts un vēl jo vairāk Savienības finansējums darbībām, ar kurām tiek atbalstīta vai veikta cilvēka embriju iznīcināšana;

 k) Pilsoņu iniciatīvas mērķis ir panākt Savienības iesaisti visās šajās jomās, lai netiktu atļautas un finansētas darbības, ar kurām tiek atbalstīta vai veikta cilvēka embriju iznīcināšana, un nodrošināt atbilstošus rīkus piešķirto līdzekļu izmantošanas kontrolei, lai garantētu to, ka tie nekad netiek izlietoti, lai iznīcinātu cilvēka dzīvību;

l)Šo vispārējo principu ir piemēroti ietvert finanšu noteikumos, kas ir piemērojami ES budžetam (LESD 322. pants);

 IR IEROSINĀTS VEIKT LABOJUMUS ŠĀDOS TIESĪBU AKTOS

1: Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam:labojums Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

II SADAĻA

BUDŽETA PRINCIPI

9. NODAĻA (jauna)

Konsekvences princips

31. pants (jauns)

Budžeta līdzekļi netiks piešķirti tādu darbību finansēšanai, kas iznīcina cilvēku embrijus vai atbalsta to iznīcināšanu.

 

2: Finansējums izpētei: Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”

16. pants

(Ētiskie principi)

3.Šīs izpētes jomas netiek finansētas:

(a)pētniecības pasākumi, kas ir vērsti uz cilvēku klonēšanu;

(b)pētniecības pasākumi, kas ir vērsti uz izmaiņu veikšanu cilvēka ģenētiskajā mantojumā un kas varētu padarīt šīs izmaiņas pārmantojamas.

(c)pētniecības pasākumi, kas paredzēti, lai radītu cilvēku embrijus tikai izpētes vajadzībām vai cilmes šūnu ieguvei, tostarp izmantojot somatisko šūnu kodolus.

d) pētniecības pasākumi, kuros tiek iznīcināti cilvēku embriji, tostarp tie, kuru mērķis ir iegūt cilmes šūnas, un izpēte, kas ietver cilvēka embriju cilmes šūnu izmantošanu, lai turpmākajos soļos tos iegūtu.

3:Attīstības sadarbība: Labojums Eiropas parlamenta un padomes regulā (EK) Nr. 1905/2006,(2006. gada 18. decembrī), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā

2. pants(darbības joma)

5. Šajā regulā paredzēto Kopienas palīdzību neizmanto, lai tieši vai netieši finansētu abortus, piešķirot līdzekļus organizācijām, kas veicina vai sekmē abortu veikšanu. To, ka šajā regulā nav minēta reproduktīvā un seksuālā veselība, veselības aprūpe, tiesības, pakalpojumi, piegādes, izglītība un Starptautiskajā konferencē par iedzīvotājiem un attīstību sniegtā informācija, tās principi un rīcības programma, Kairas programma un Tūkstošgades attīstības mērķi, īpaši TAM nr. 5 par veselību un mātes mirstību, var uzskatīt par juridiskā pamatojuma nodrošināšanu ES līdzekļu izmantošanai, lai tieši vai netieši finansētu abortus.

 

Tulkojusi Vita Briže.