Sagatavojis Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Debesu Tēvs un Radītāj, mēs Tev pateicamies, ka Tu dāvāji mums dzīvību un izveidoji mūs pēc sava tēla un līdzības.(1) Tu esi mūs brīnišķi radījis mātes miesās (2). Pat pirms tam Tu mūs jau pazini un vēl pirms dzimšanas noteici katram viņa aicinājumu un mērķi (3).

Mēs pateicamies par Tavu dāvanu – bērniem. Mēs atzīstamies, ka esam pret viņiem grēkojuši. Mūsu zemē un tautā mēs neesam diezgan rūpējušies par bērnu dzīvību. Mēs esam tos nonāvējuši pirms dzimšanas un esam bijuši nolaidīgi, nevērīgi un cietsirdīgi, kad tie piedzimuši. Kad mātes ir saukušas pēc palīdzības, mēs neesam dzirdējuši viņu vajadzības. Kungs, piedod mūsu grēkus! Mēs nākam pie Tevis vienīgajā cerībā uz Kristus nopelnu un noliekam šo grēka nastu Viņa krusta priekšā. Šķīstī mūs caur Viņa svētajām asinīm!

Kungs dari mums zināmus Tavus ceļus un palīdzi mums gribēt pa tiem iet. Dod apņēmību un drosmi iestāties

 • par dzīvības svētumu un neaizskaramību,
 • par bērniem un viņu vecākiem, un mīlēt viņus ne tikai vārdos, bet darbos
 • par sirmgalvjiem, lai viņi var dabiski aiziet no šīs pasaules Tevis, ne mūsu noliktā laikā,
 • par ikviena cilvēka cieņu(4) – no vēl nedzimuša līdz sirmam vecumam, jo viņus visus Tu esi radījis līdzīgus sev.

Trīsvienīgais Dievs, Tavas žēlastības un Svētā Gara spēkā mēs gribam savu dzīvi nodot tikai Tev. Dāvini mums spēku un gudrību sekot Tavam Dēlam Jēzum kā Viņa mācekļiem un apliecināt Tavu Vārdu mūsu apkārtējiem, īpaši tiem, kam vara, lai visi kopā – dzimuši un vēl nedzimuši, jauni un veci, varam dzīvot Tavas spēcīgās rokas patvērumā klusu un mierīgu dzīvi, arvien teicot un slavejot mūsu Kungu5.

To lūdzam Viņa, mūsu pestītāja Jēzus Kristus vārdā!

Āmen.

 1. 1)1.Mozus 1:27
  Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
 2. 2) Ps.139:13-14(-17)
  Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! 
 3. 3) Jer.1:5
  Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. 
 4. 4) 1.Pētera 2:(15-)17
  Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. 
 5. 5) 1.Timoteja 2:2 (1-3)
  Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā…