Luterāņi Dzīvībai regulāri sagatavo pārdomas un lūgšanas par dzīvības svētuma tēmu. Tās ir gan īpaši baznīcas kalendāram pieskaņotas, gan īsākas un garākas domas, gan lūgšanas īpašiem gadījumiem.
Pārdomas par dzīvību svētdienām
Dzīvības domas
Lūgšanas

Mūsu Labais Gans brīdina: “Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.” (Mateja 7:15) Arī tie, kas piedāvā un aizstāv abortu, cenšas nākt pie sievietes stāvoklī nevainīgu avju izskatā. Viņi apgalvos, ka tā būs labāk visiem. Viņi teiks, ka vēlas palīdzēt grūtā brīdī. Viņi izrādīs ārēju.. Lasīt vairāk →

Šodienas lasījums no Pāvila vēstules Romiešiem mums atgādina, kāda ir kristieša dzīve. Kristīts Kristus vārdā un iegremdēts Viņa nāvē, kristietis ir nomiris grēkam un ir ceļā uz augšāmcelšanos. Viņš tagad dzīvo Dievam caur Jēzu Kristu, kurš viņu atpircis no nāves slazda. Nāvei vairs nav varas pār viņa nākotni, un viņš vairs nevēršas pie nāves pēc.. Lasīt vairāk →

Katra cilvēka dzīvība ir dārga un vērtīga Dieva acīs, jo Viņš to ir radījis un veidojis Sev par godu, uzturējis un atpestījis, nosaucis vārdā un aicinājis mūžīgā dzīvībā ar Evaņģēlija sludināšanu (Jesajas 43:1-7). Arī mēs esam Viņa radītie un aicinātie, kas sekodami savam Glābējam, mīl dzīvību (1.Pēt. 3:10). Lūgšana: Kungs Jēzu, dziedini mūsu prātus un.. Lasīt vairāk →

Arī cilvēkam, kas grēkojis pret cita cilvēka dzīvību varētu šķist piemēroti tiekt: “Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.” (Lūkas 5:8) Un tā būs patiesība. Jēzus nenoliedz šo patiesību par grēku. Tomēr Viņš ir atnācis izpirkt un glābt pazudušo grēcinieku caur Savu krusta nāvi, tādēļ Viņš var teikt Pēterim un katram, kura sirdsapziņa.. Lasīt vairāk →

Dieva vārds mums liek paļauties uz Dievu visās lietās un no Viņa gaidīt visu labo ar vārdiem: “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7). Aborts nenodrošina tavu finansiālo nākotni. To dara Dievs, kas gādā par tevi un taviem bērniem, kurus Viņš tev ir dāvinājis. Kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā… Lasīt vairāk →

Mums nav nekāda aizbildinājuma, lai attiektos doties uz Dieva sagatavotajiem svētkiem. Kristus izpirkti nabagi, kropli, akli un tizli sēž pie Viņa bagātīgi klātajiem galdiem. Cilvēka miesas trūkumi un materiālais stāvoklis netraucē Kungam, kurš vēlas visus redzēt Savā mielastā (Lūkas 14:21). Lūgšana: Dievs Tēvs, palīdzi mums atsaukties Tavam aicinājumam un pieņemt katru, ko Tu esi aicinājis… Lasīt vairāk →

Dieva dāvanas ne vienmēr ir tūlīt saprotamas cilvēka prātam (Jāņa 8:48, 53, 57). Tomēr ir pavisam droši, ka Dievs ir labs un ka Viņš dāvina dāvanas. Tēvs, kas mūžībā dod Sevi Dēlam (Sak. 8:22-25, 30) un Dēls, kas nodod Sevi Tēvam pilnīgā paklausībā (Jāņa 8:55) ir Trīsvienība, kura sniedz dzīvību dodošo Garu tur, kur šķietami.. Lasīt vairāk →

Kad mēs nespējam saprast citus cilvēkus (1.Mozus 11:7) savu egoistisko ambīciju un varaskāres dēļ, tad tam seko apjukums un konflikts, pat ja mums ir kopīgs mērķis. Saruna, kas ir piepildīta ar Dieva vārda mīlestību un Jēzus Kristus vareno vārdu (Ap.d.2:17-21), nes mieru nomāktajiem, ievainotajiem, vainas sajūtas nospiestajiem un dziedina attiecības (Jāņa 14:27). Kad tiek pasludināts.. Lasīt vairāk →

Kristus saka, ka būs laiks, kad cilvēki domās, ka Dievam var kalpot, panākot sava tuvākā nāvi (Jāņa 16:2). Tomēr tas liecinās, ka viņi nav atzinuši Dievu (3). Atzīt Dievu nozīmē atzīt Radītāju, kas rada cilvēka dzīvību, Jēzu Kristu, kas izpērk cilvēka dzīvību ar savām asinīm un Svēto Garu, kas vēlas aicināt katru cilvēku mūžīgā kopībā.. Lasīt vairāk →

Jēzus saka, ka pats Dievs Tēvs jūs mīl (Jāņa 16:27). Vai gan var būt kas vēl mierinošāks šajā uztraukumu un ciešanu pilnajā dzīvē? Dzīvības Devējs Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet saņemtu dzīvības dāvanu. Viņš ir apsolījis uzklausīt mūsu lūgšanas un pārliecina mūs, ka Viņš ir uzvarējis šīs pasaules.. Lasīt vairāk →

Svētais Gars liks pasaulei izprast “grēku, taisnību un tiesu” (Jāņa 16:8). Viņš liks izprast kāds tas ir noziegums, kad aizsargāties nespējīgam bērnam tiek atņemta dzīvība. Viņš liks ieraudzīt, kā Kristus mirst par šo noziegumu cilvēku vietā un mudinās satvert Kristus taisnību, lai saņemtu grēku piedošanu. Viņš arī liks atzīt, ka Kristus ir uzvarējis un pašu.. Lasīt vairāk →

Jēzus saka: “Jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.” (Jāņa 16:20) Cik gan tas ir atbilstoši šodienai, kad tie, kas uzticas Kristus apsolījumiem raud un sēro, kamēr šī pasaule priecājas, atņemot dzīvību visvājākajiem. Pasaules prieks par tās laicīgajiem ieguvumiem nepiedzimušo bērnu un neaprūpēto sirmgalvju dēļ, pārvērtīsies ciešanās… Lasīt vairāk →

Jēzus Kristus ir Labais Gans, kas, savu dzīvību nežēlodams, cīnās par Sava ganāmpulka mūžīgo dzīvību (Jāņa 10:11). Visvarenais Dievs dodas nāvē, lai ierobežotie, vājie un pazudušie varētu dzīvot. Viņš atdod dzīvību par tiem, kas noklīduši nāves labirintos un redz nāvi kā draugu un palīgu, lai tie sadzirdētu Viņa balsi un atgrieztos dzīvībā. Redzi, nāve uzbruka.. Lasīt vairāk →

Mūsu šīs zemes dzīve Dievam bija tik svarīga, ka Viņš pats iemiesojās cilvēka miesā. Pat pēc izpirkšanas darba pabeigšanas ar Savas miesas satriektību, Viņš to neatmeta, bet caur augšāmcelšanos lieto to kā savu mūžīgu instrumentu (Jāņa 20:27). Kad mēs fiziski ciešam grēka sekas, tad mūsu Glābēja vārdi nes dziedināšanu (Jāņa 20:21-23) un Viņa ticības ceļi.. Lasīt vairāk →

Nāve nav mūsu draugs vai daļa no mūsu dzīves. Nāve ir mūsu ienaidniece (1.Kor. 15:26) un grēka nopelnītā alga. Taču Jēzus augšāmcelšanās dēļ nāve ir reizi par visām reizēm sakauta ienaidniece! Pateicība Dievam! Lūgšana: Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu uzvaru pār nāvi. Āmen. Lasīt vairāk →

Kad bērns piedzimst, tad daudz kas mainās. Vispirms jau pašam bērnam piedzimšana saistās ar ļoti lielām pārmaiņām. Mainās asinsrite, elpošana, dzirdēšana un redzēšana. Viņš ir nokļuvis tajā pašā pasaulē, kur bija līdz šim, bet tagad tā viņam atklājas ar “citām acīm”. Arī vecākiem sākas jauna dzīve. Arī tā ir kā tā pati vecā pasaule, taču.. Lasīt vairāk →

Pirms cilvēki varēja redzēt krustā sišanu (Lūkas 23:48), svētajam Dievam Jēzum bija jāiztukšo Sevi (Filipiešiem 2:7) un jākļūst redzamam mātes miesās. Abi notikumi dod neizmērāmu vērtību katra cilvēka dzīvībai. Lūgšana: Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka Tu kļuvi ieraugāms mūsu dēļ. Āmen. Lasīt vairāk →

Kristus saka: “Kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam” (Jāņa 8:51b). Šie ir drosmīgi vārdi nāves apņemtā pasaulē. Mēs ik dienas pieredzam nāvi savā tuvumā. Vēl jo vairāk – tā tiek cilvēku aktīvi veicināta ar aborta un eitanāzijas starpniecību. Taču Kristus ir Dzīvības Kungs un Viņš nostājas nāvei pretī kā tās niknākais ienaidnieks. Un.. Lasīt vairāk →

Kristus iežēlojās par tiem, kas palika Viņa tuvumā un klausījās Viņa mācību. Viņš brīnumainā veidā rūpējās gan par viņu ticību, gan arī par iztikšanu (Jāņa 6:11). Arī mēs visu saņemam no Dieva kā dāvanu. Viņš mums ir devis dzīvību, barību un pat Savu Dēlu, kurš ir parādījis Viņa mīlestību līdz galam, mirdams visu cilvēku vietā.. Lasīt vairāk →

“Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni”(Efez.5:1). Apustulis atgādina, ka mēs Kristībā esam kļuvuši Dieva bērni, par kuriem Kristus ir Sevi nodevis nāvē. Tieši šī mīlestība pret Saviem bērniem ir mudinājusi Kristu nest krustu un ciest nāvi. Tā pati Kristus mīlestība lai arī mūs mudina sekot Dievam kā Viņa mīļajiem bērniem, cienot Viņa doto dzīvības dāvanu… Lasīt vairāk →

Jēzus apskaidrošanā viņa trīs uzticamie mācekļi ieraudzīja Viņa dievišķo godību (Lūkas 9:32). Tūdaļ pēc tam Jēzus dosies uz Jeruzalemi un atklās gluži citādu godību – krusta ciešanu un nāves godību. Taču fakts, ka tas bija Dievs Jēzus personā, kurš izpirka mūs ar Savām asinīm, paceļ cilvēka dzīvības vērtību neaizsniedzamos augstumos. Lūgšana: Kungs, palīdzi mums ieraudzīt.. Lasīt vairāk →

Sātana veiktā Jēzus kārdināšana atklāj viņa taktiku (Mat.4:1-11) – likt sliktajam izskatīties labam. Mūsdienās viņš velta daudz laika tam, lai nāve izskatītos kā šis “labais”. Viņš saka: aborts ir laba izeja no grūtas situācijas; asistēta pašnāvība ir laba izeja no ciešanām. Bet nāve nav laba! Tā ir mūsu ienaidniece. Tieši tāpat, kā Jēzus uzvarēja sātanu,.. Lasīt vairāk →

Jēzus saviem apustuļiem izskaidroja, kā Viņš gatavojas izglābt cilvēkus. Viņš ļaus Sevi pazemot, apspļaudīt, sist un nogalināt (Lūkas 18:23-33), lai izciestu sodu par vissmagākajiem grēkiem, arī tiem, kas pastrādāti pret cilvēka dzīvību. Taču trešajā dienā Viņš celsies augšā un parādīsies mācekļiem kā nāves uzvarētājs. Visi šie apsolījumi piepildījās, jo tie bija Dieva apsolījumi. Mēs šodien.. Lasīt vairāk →

Jēzus parāda, ka Dieva valstība ir līdzīga Kādam, kas izgāja sēt glābjošu un dziedinošu sēklu (Lūkas 8:4-15). Sēkla netiek žēlota nevienam un nekur. Lai arī kādi būtu tavas dzīves apstākļi, zini droši, Dievs arī tev dod Savu vārdu un neatrauj Savu žēlastību. Kristus krusta nāvei un augšāmcelšanai jātop zināmai visiem cilvēkiem. Arī tiem, kurus pasaule.. Lasīt vairāk →

Šodienas evaņģēlija lasījums mums atklāj, kāda ir Dieva valstība (Mat.20:1-16). Tajā visi saņem vienādu algu neatkarīgi no tā cik ilgs un ciešanu pilns ir bijis darba laiks. Arī mūs katru Kristus ir aicinājis Savā valstībā. Mēs uzticamies Dievam, ka katru, kas tic Kristum, sagaida mūžīgās dzīvības balva (Rom.6:23). Pasaule ir novērtējusi neplānotus bērnus, cilvēkus ar.. Lasīt vairāk →

Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās uz kāzām Kānā (Jāņa 2:2). Viņš ir tas, kas svētī laulību jau no pašas pirmās laulības, kurai Viņš deva uzdevumu ienest šajā pasaulē jaunu dzīvību. Tieši tā pat arī Jēzus ir ar prieku klāt šajās kāzās, kur tiek dibināta jauna ģimene. Šajā ģimenē Dievs radīs jaunu cilvēka dzīvību. Viņš.. Lasīt vairāk →

Kad mēs pametam ūdeņus, kuros mitām mātes miesās un tiekam vesti pie Svētās Kristības ūdens, mēs tiekam kristīti Jēzus Kristus vārdā (Rom.6:3). Tagad mēs atkal dzīvojam “ūdenī” un mūs ieskauj Dieva žēlastība Jēzu Kristū. Mēs arī saņemam uzturu caur Dieva Vārda un Sakramentu “nabas saiti”. Tā ir laba vieta dzīvībai! Lūgšana: Svētais Gars, mēs Tev.. Lasīt vairāk →

Šie vārdi no Lūkas evaņģēlija nozīmēja ne tikai steidzamību. Marija droši vien juta, ka Jēzum ir pienācis laiks dzimt. “Pienāca laiks”, kad jādzimst apsolītajam pēcnācējam, kas sātanam sadragās galvu (1.Mozus 3:15). “Pienāca laiks” dzimt Vārdam, kas Marijas miesās auga, pieņemdams cilvēka miesu (Jāņa 1:14). “Pienāca laiks”, kad Dievs ir ar mums, kā nekad agrāk (Mateja 1:23). “Pienāca laiks” dzimt pasaules Glābējam (Mateja 1:21). Lasīt vairāk →

Senajā Israēlā katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais piederēja Kungam un bija jāizpērk ar upuri. Tagad Kristus upura dēļ, Dievs vēlas, lai visi nāk pie patiesības atziņas un tiek izglābti. Vai tas nepiešķir milzīgu vērtību tiem, kas vēl nav piedzimuši, bet vēl mīt mātes miesās? Lūgšana: Mēs tev pateicamies, Jēzu, ka Tu esi kļuvis par upuri, ar.. Lasīt vairāk →

Divas jūdu sievietes satiekas romiešu okupācijas laikā. Abas ir stāvoklī. Viena no viņām jau ir labi gados un grūtniecība sagādā ne mazums sarežģījumu. Arī viņas vīrs ir vecs, turklāt nesen kļuvis mēms un nespēj runāt. Otra ir jaunāka sieviete, kura devusies prom no savas dzīvesvietas. Ja vietējā kopiena uzzinātu par viņas grūtniecību, viņu varētu pat nomētāt ar akmeņiem. Viņas līgavainis no viņas noteikti atteiktos un viņa tiktu izslēgta no jebkādas sociālas palīdzības. Pēc gara ceļa kalnainā apvidū viņas abas satiekas un sveicina viena otru. Kas notiek tālāk? Lasīt vairāk →

Jānis Kristītājs lēca mātes miesās (Lūkas 1:41). Vai tas neliecina, ka viņš ir dzīvs? Jānis ar gavilēm lēca mātes miesās (1:44). Vai tas neliecina, ka viņš ir cilvēks? Jānis tā dara, jo viņš ir visvarenā Dieva klātbūtnē. Dieva, kurš Jēzus personā ir pavisam niecīgs Marijas miesās. Vai tas neliecina par Dieva mīlestību pret dzīvību jau.. Lasīt vairāk →

Apustulis Pāvils mums saka: “Priecājieties Kungā vienmēr” (Filipiešiem 4:4). To nav viegli darīt, kad sātans lieto citus un arī mūs pašus, lai mums teiktu, ka mums nav nekādas vērtības. Tā nav patiesība! Uzticies un ceri uz šiem vārdiem: “Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis – varonis, glābējs! – Viņš līksmos par tevi ar prieku, cietīs.. Lasīt vairāk →

Vai tu domā, ka aborts, asistēta pašnāvība vai eksperimentēšana ar embrijiem ir aizstāvamas tiesības un izvēles? Padomā vēlreiz. Kad tu noniecini cilvēka dzīvību, tu noniecini dzīvības Autoru un Izpircēju. Atgriezies un saņem Kristus piedošanu. Tad nes augļus. Runā par dzīvības vērtību un aizstāvi dzīvību kā Dieva dāvanu. Lūgšana: Tēvs, es nožēloju savus grēkus pret dzīvību.. Lasīt vairāk →