Luterāņi Dzīvībai regulāri sagatavo pārdomas un lūgšanas par dzīvības svētuma tēmu. Tās ir gan īpaši baznīcas kalendāram pieskaņotas, gan īsākas un garākas domas, gan lūgšanas īpašiem gadījumiem.
Pārdomas par dzīvību svētdienām
Dzīvības domas
Lūgšanas

Dzīvības izvēle (5.Mozus 30:19) neatkarīgi no tā vai tā ir saistīta ar neplānotu bērniņu, vai kārdinājumu priekšlaicīgi pārtraukt dzīvības uzturēšanu slimajiem, atņemot tiem barošanu, nenāk no kādas morālas vai sabiedriskas pienākuma sajūtas. Kristietis izvēlas dzīvību uzticoties Dievam, kā savam Glābējam, kurš nepametīs tos, kurus mīl. Lūgšana: Tēvs, piedod, ka esam bijuši Tev neuzticīgi un gājuši.. Lasīt vairāk →

Kā tad īsti mēs esam pasaules gaisma, ja jau Jēzus tā saka? (Mat.5:14) Tam vajadzētu būt kam vairāk, kā tikai cīņai pret tumsu. Jesaja mums dod vēl kādu pieeju: “Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka,.. Lasīt vairāk →

Mums ir vairāk kā tikai viens iemesls rūpēties un sargāt gan dzimušu, gan vēl tikai mātes miesās esošu bērnu dzīvības. Dažus no šiem iemesliem mēs varam pārrunāt ar visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā vai viņi ir kristieši vai nē, jo Dievs ir licis Savu bauslību cilvēku sirdīs. Tā, piemēram, mēs – Luterāņi Dzīvībai, varam patiesi.. Lasīt vairāk →

Mierīga aiziešana (Lūkas 2:29) ne vienmēr nozīmē to, ka nav sāpju un ciešanu. Svētais Gars dod spēju redzēt mūsu Kunga klātbūtni un to, kā Viņš piepilda Savu gribu saskaņā ar paša noteikto laiku. Lūgšana: Mūsu pēdējā stundā, Kungs, palīdzi mums redzēt Tevi un iemantot mieru. Āmen. Lasīt vairāk →

Mēs staigājam grēka pārņemtas kultūras tumsā. Mēs mājojam dziļā mūsu pašu grēkpilnās dabas un grēkpilnās dzīves tumsā. Daži grēki, kā piemēram grēki pret Dieva doto dzīvības dāvanu, šķiet tik tumši, ka nekāda gaisma pat nespēj iespraukties. Tā nav taisnība! “Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu, tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma!” (Jesajas 9:1). Viņa vārds.. Lasīt vairāk →

“Kungs mani jau kopš klēpja saucis, kopš mātes miesām Viņš piesaucis manu vārdu!”(Jesajas 49:1b). Šie vārdi par Jēzu aizved mūs atpakaļ ne tikai uz Ziemsvētkiem, bet arī uz Pasludināšanas dienu, kad Jēzus tika ieņemts. Pieņemt kalpa veidu (Filipiešiem 2:7) nozīmēja kļūt par mazu punktu Marijas olvadā. Tā Viņš demonstrē savu mīlestību uz dzīvību jau no.. Lasīt vairāk →

Pamēģini iztēloties savu dzīvi zem ūdens pirms dzimšanas. Augļūdens iekļauts, dzemdes aizsargāts, pabarots caur nabas saiti. Nekas nevar ienākt tavā dzīvē, neejot caur šīm lietām. Tas ļoti labi apraksta tavu jauno dzīvi Kristū. Tu dzīvo zem Kristības ūdens. Tu dzīvo Dieva žēlastības ieskauts un aizsargāts un tiec pabarots caur Viņa Vārdu un Sakramentiem. Nekas nevar.. Lasīt vairāk →

Sālamana cilvēciskā gudrība bija Dieva dota (1.Ķēniņu 3:4-15). Arī mēs pateicamies Dievam par gudrību, kuru Viņš mums devis. Taču vēl vairāk mēs pateicamies Viņam par Viņa dievišķo gudrību un to, ka Kristū “Dievs mums darījis zināmu savas gribas noslēpumu” (Efeziešiem 1:9). Kad mēs dzīvē saskaramies ar grūtām izvēlēm, tad mēs lietojām tās abas – mums.. Lasīt vairāk →

“Vispirms izlasi kartiņu!” Tā mēs sakām saviem bērniem, kad viņi saņem dāvanu. Mēs vēlamies, lai viņi ir pieklājīgi un zina no kā ir dāvana. “No Dieva” Tāds uzraksts ir uz pirmās Ziemsvētku dāvanas. To Dievs pasaka skaidri jau pašā sākumā. Eņģelis, kas to pasludināja bija “no Dieva”. Lielā dāvana – Jēzus – bija “no Dieva”… Lasīt vairāk →

Mācītājs Džims Lembs skaidro, kā Jēzus gatavojās Ziemsvētkiem un kāds bija Viņa gatavošanās mērķis mūsu labā. Mūsu pirmais lasījums šodien ir no vēstules Ebrejiem otrās nodaļas. Šeit mēs uzzinām, ka Jēzum bija jākļūst tieši tādam kā mēs. “Tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī Viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur.. Lasīt vairāk →

Šodienas evaņģēlijs (Mateja 2:13-23) mums atklāj divus traģiskus notikumus – Betlēmes bērnu noslepkavošanu un Rāhēles raudāšanu. Mēs bieži ar lielām sērām raugāmies uz pirmo, bet aizmirstam otro. Mūsu pašu valstī šīs traģēdijas ir 20 bērnu nogalināšana abortā ikdienu un raudošās Rāhēles – šo bērnu mātes un tēvi, kuru sirdis tiek satriektas, kad tie ierauga savas.. Lasīt vairāk →

Ir kāda vienkārša un pierasta frāze, kas mums bieži paliek nepamanīta: “Viņa māte Marija” (Mateja 1:18b). Jēzum bija māte ar miesu un asinīm, gluži kā mums. Taču bija arī kas ļoti neparasts: “viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara” (18c). Šī māte jaunava, kurai bija miesa un asinis, nesa savās miesās Jēzu, kuram bija miesa.. Lasīt vairāk →

Gaidīt, kad Kungs atkal atnāks, lai tiktu galā ar mūsu sagrauto pasauli var būt grūti. Arī gaidīt, kad Kungs atklās Savu nodomu mūsu tik bieži sagrautajās dzīvēs var būt ļoti grūti. Bet Viņš ir apsolījis: “Redzi, mēs uzskatām par laimīgiem tos, kas izturējuši” (Jēkaba 5:11a). Mūsu cerība ir Kungs, kurš “ir žēlsirdīgs apžēlošanā” (5:11c). Lasīt vairāk →

Jānis Kristītājs nebaidījās saukt grēku par grēku un aicināt grēciniekus uz atgriešanos (Mateja 3:1-12). Nav iespējams sagatavot sirdis Glābējam, ne arī Glābējs tās var mierināt, ignorējot grēku vai arī cenšoties izvairīties no šiem “pretrunīgajiem” grēkiem. Lasīt vairāk →

Dzīvot, ilgojoties pēc mūsu Kunga atnākšanas, nozīmē “tērpties Kungā Jēzū Kristū” (Romiešiem 13:14) un “mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu” (13:9c). Neaizmirstiet iekļaut “tuvākajos” arī mazos zēnus un meitenes, kas vēl nav piedzimuši un atrodas mātes miesās. Lasīt vairāk →

Cik gan mūsdienīgi ir pravieša Maelahija vārdi: “Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!” (Maelahija 3:15). Kur gan ir mūsu mierinājums, kad apkārt tik daudz netaisnības? Mēs atceramies kam mēs piederam. “Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla.. Lasīt vairāk →

Daudz kas mums šīs dienas lasījumos atgādina, ka “nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns; tad visi pārgalvīgie nievātāji un ļaundari būs kā rugāji, un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni” (Maleahija 3:19). Iespējams, ka mēs varētu pavadīt savu laiku priecājoties par viņu nenovēršamo sodu. Tomēr Apustulis Pāvils mums dod labāku iespēju. “Bet jūs,.. Lasīt vairāk →

“Es zinu viņu ciešanas” (2.Mozus 3:7). Tas ir iemesls, kāpēc Dievs nāca pie saviem ļaudīm Ēģiptē un atbrīvoja tos saskaņā ar Savu plānu. “Es zinu viņu ciešanas.” Vēl vairāk šodien mēs varam par to būt droši, jo Dievs ir ienācis mūsu ciešanās un uzņēmis tās Sevī Jēzus Kristus personā, lai mūs atbrīvotu. “Es zinu viņu.. Lasīt vairāk →

Ir dažas lietas, kas jāpatur prātā, kad mēs lasām šodienas lasījumos par mūžīgo godību. Dievs vēlas, lai visi tiktu izglābti, jā, arī embriji pētniecības traukos un mātes miesās. Vai tas nepiešķir viņiem vērtību? Vai tas neliek mums viņus aizstāvēt un par viņiem iestāties? Lasīt vairāk →

Gluži tāpat kā jūdi Jēzus laikā, daudzi kristieši šodien ir apmuļķoti un domā, ka viņi nav kalpi (Jāņa 8:33). Taču, kad mēs pieņemam nāvi kā risinājumu dzīves problēmām, tad nevis Dzīvības Kungs, bet nāve, ir mūsu priekšnieks. Mūsu brīvība no grēka un nāves ir nodrošināta ar Jēzus uzvaru. Mēs dzīvojam patiesi brīvi tikai tad, kad.. Lasīt vairāk →

Dieva iedvestā Vārda atmešana noved pie pasakām (2.Timotejam 4:4). Mums būtu jābūt noskumušiem, jo tas šodien ir tik populāri. Taču mums nav jākrīt izmisumā. Jo tas pats Dieva Vārds “spēj padarīt mūs gudrus pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū” (3:15). Mums jāiedrošina mūsu mācītāji un vienam otru palikt uzticīgiem šīm nekļūdīgajam Vārdam. Lasīt vairāk →

“Vai man būtu vēl dēli manā klēpī, kas varētu jums kļūt par vīriem?” (Rutes 1:11b) Rutes vārdi savām vedeklām dod mums kādu ļoti mazu, tomēr Rakstos atrodamu liecību tam, ka Dieva Vārdā nav atšķirības starp dzimušajiem un vēl nedzimušajiem. Lasīt vairāk →

Pravietis Habakuks nāca Dieva priekšā ar ļoti mūsdienīgu sūdzību: “Bezdievīgais uzveic taisno, un tiesa tiek sagrozīta” (Habakuka 1:4b). Arī mums ir tik viegli justies pamestiem perversijas vidū un brīnīties kur gan tajā visā palicis Dievs. Dievs deva Habakukam – un arī mums – pārsteidzoši vienkāršu atbildi: “taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ” (2:4b). Lasīt vairāk →

Paldies, Oven!

septembris 12, 2013 Dzīvības domas, Raksti

Daudzi no jums jau zina, ka es nekautrējos runāt par saviem mazbērniem. Nu mums ir vēl viens – Ovens Džims Lembs, Hīteras un Ārona dēls. Diemžēl Ovena dzīve bija tikai 21 nedēļu gara, ko viņš pavadīja mātes miesās. Viņam bija attīstījies ļoti liels audzējs un bija vajadzīga pirms dzimšanas operācija. Taču audzējs bija tik ļoti.. Lasīt vairāk →

Šodien mēs dzirdam par Michaēlu, vienu no galveniem sargeņģeļu priekšniekiem (Daniēla 10:13, Atklāsmes gr. 12:7) un arī par tiem, ko parasti saucam par sargeņģeļiem (Mateja 18:10). Viņu pilnīgā nodošanās Debesu Tēvam vienmēr ir nemainīga gan cīņā pret velnu, gan pieskatot vismazākos. Lai arī kas mūs dzīvē sagaida, mums ir lielisks mierinājums, ka eņģeļi, kuri sargā.. Lasīt vairāk →

Vai mēs neuzskatīsim, ka Dieva vēlme, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas (1.Timotejam 2:4), attiecas arī uz embrijiem, kurus izmanto pētījumos un bērniem mātes miesās? Vai tas nemudina mūs viņus uzskatīt par vērtīgiem? Vai tas neiedrošina mūs viņus aizstāvēt un par viņiem iestāties? Lūgšana: Dzīvības Radītāj un Izpircēj, palīdzi mums katru.. Lasīt vairāk →

Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen. (1.Timotejam 1:17) Paradoksāli, bet Pāvila slava Dievam balstās uz to, ka Dievs pameta Savu ķēniņa troni, nolika savu nemirstību, kļuva redzams cilvēka veidolā, lai ciestu un mirtu pie krusta! Šodienas lasījumi mums parāda Dievu, kurš nāk meklēt un glābt grēciniekus,.. Lasīt vairāk →

Vissvarīgākā izvēle 5.Mozus 30:15-20 nav “izvēlies dzīvību” (30:19). Ir jānovēršas no elkiem un jāuzticas Dievam. Dzīvības izvēle pavisam dabiski nāk tad, kad mēs uzticamies Dievam, kurš caur Jēzu Kristu izglāba mūs no mūsu grēkiem un nāves, un kurš nepametīs mūs pārbaudījumos un šīs zemes dzīves ciešanās. Tāpēc uzticieties Dievam un izvēlieties dzīvību! Lūgšana: Tēvs, palīdzi mums pāri.. Lasīt vairāk →

Jēzus, lai ar Savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. (Ebrejiem 13:12) Viņš aicina Savus svētītos ļaudis pievienoties Viņam “ārpus nometnes” (13:13). Ir jādzīvo svētu dzīvi un jāapliecina Dieva patiesība ne tikai ar vārdiem svētā vietā, bet ar darbiem “ārpus nometnes”, kuri palīdz tuvākajam viņa fiziskajās un garīgajās vajadzībās. Ja nepieciešams, jānes Kristus.. Lasīt vairāk →

Kad mēs cīnāmies ar mūsu grēcīgumu un grēkiem, kas no tā nāk ik dienas, cik gan liela cerība ir zināt, ka ir “pēdējie, kas būs pirmie” (Lūkas 13:30b). Kad cīnāmies ar apstākļiem, kas ir slikti un kļūst arvien sliktāki, tad mierinājumu sniedz atziņa “ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca” (Ebrejiem 12:6a). Tā mūsu ticība.. Lasīt vairāk →

Kristus vārdu patiesība reizēm izraisa šķelšanos (Lūkas 12:49-53). Bēdas tiem, kas mēģina no tā izvairīties, sludinot “jums labi klāsies” un “jūs nekāda nelaime neskars” ( Jeremijas 23:17). Pār mūsu zemi ir nākusi morāla un pār mūsu baznīcām garīga katastrofa. Kristus patiesībai jātop drosmīgi pasludinātai par šo postu, lai Kristus dziedināšana varētu nest pārmaiņas. Lūgšana: Tēvs,.. Lasīt vairāk →

Raizes par dzīves pamatvajadzībām var novest pie neticīgas domāšanas. “Mēs nevaram atļauties šo bērnu.” “Mēs nevaram atļauties uzturēt vecomāti dzīvu.” Taču ticība tam, ka Dievs pasludina mūs par taisnotiem Jēzus dēļ dod arī pārliecību par mūs Glābēja vārdiem: “nezūdaities savas dzīvības pēc” (Lūkas 12:22). “Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ” (12:32). Lūgšana: Tēvs, dod mums drošu.. Lasīt vairāk →

Organizācijas “Līdzjūtība un Izvēle”, kas popularizē nāvi ASV, dibinātājs reiz ir teicis: “Vairāk par visu asistētās pašnāvības kustību veicinās ekonomika.” Kad saskaramies ar grūtībām, ir viegli vērst savu prātu uz mantu, uz “zemes lietām” (Kolosiešiem 3:2b) un pieņemt lēmumus, kas paātrina nāvi. Taču apustulis Pāvils mums atgādina “Savas domas vērsiet uz augšu” (3:2a), jo Kristus.. Lasīt vairāk →