Luterāņi Dzīvībai regulāri sagatavo pārdomas un lūgšanas par dzīvības svētuma tēmu. Tās ir gan īpaši baznīcas kalendāram pieskaņotas, gan īsākas un garākas domas, gan lūgšanas īpašiem gadījumiem.
Pārdomas par dzīvību svētdienām
Dzīvības domas
Lūgšanas

Kristībā līdz ar Kristu miruši un augšāmcelti, mūsu grēku parāds ir dzēsts, grēks un ļaunums ir uzvarēts (Kolosiešiem 2:6-15). Mēs varam bez sava nopelna, bet ar prieku lūgt: “Tēvs!” (Lūkas 11:2). Kā mīlošs tēvs ieklausās savos mīļajos bērnos, tā Dievs ieklausās mūsos. Iekļaujiet savās lūgšanās lūgumu pēc Dieva dotās dzīvības vērtības atjaunošanas mūsu baznīcās un.. Lasīt vairāk →

Pareizs leņķis ir ļoti svarīgs. Viena grāda nobīde pie pamatiem liks torņa smailei nedroši sasvērties. Tiem, kas samierināti ar Dievu Kristū, lai būtu svēti un nevainojami, jāpaliek savā ticībā stipriem un nesatricinātiem un nenovēršoties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru tie ir dzirdējuši (Kolosiešiem 1:23). Mazas “nobīdes” evaņģēlija patiesībā ir likušas nedroši sasvērties laulībai,.. Lasīt vairāk →

Tie, kas ir Dieva atpirkti, nedrīkst staigāt pasaules ceļos, kas ir ap tiem (3.Mozus 18:1-5). Dievs ir mūs “pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā ” (Kolosiešiem 1:13b). Tāpēc mēs nesam mīlestības augļus attiecībās ar saviem tuvākajiem, tiem, kas ir vāji un trūkumā (Lūkas 10:25-37). Un neaizmirsīsim mūsu tuvākos laboratorijas traukos, mātes miesās un pansionātos. Lūgšana: Kungs.. Lasīt vairāk →

Jums patīk, ka mazbērni ciemojas pie jums, bet kad kaut kas atgadās, viņi meklē augstāku spēku. “Es gribu savu mammu!” Bībele parāda mums Dievu mūsu Tēvu, kā to, kurš mūs radīja, rūpējas par mums un mūs sargā. Bet aprakstot Dieva maigās rūpes un līdzjūtību, līdzība lieto māti (Jesajas 49:15, 66:10-14, Mateja 23:37). Mātes mīlestība pret.. Lasīt vairāk →

Elija jutās vientuļš un izmisumā par savu dzīvi (1.Ķēniņu 19:4,10). Tad Dievs klusi runāja (19:12b). Viņš apsolīja iznīcināt Izraēla ienaidniekus. Viņš apsolīja nepamest Eliju. Vai arī tev trūkst drosmes, redzot šķietamo ļaunuma uzvaru? Klausies tajā, ko klusi apsola Dievs. Viņa apsolījumi satur vairāk spēka un cerības, kā vētras, kas sašķel kalnus un zemestrīces, kas sadrupina.. Lasīt vairāk →

Galatiešiem 4:4-6 atgādina mums to, ka mēs kļūstam Dieva bērni caur adopciju. Tomēr Bībele mūs nekad nesauc par “adoptētajiem bērniem”, bet tikai par “bērniem”, kam pienākas mūžīgs mantojums caur Jēzu Kristu. Tas var palīdzēt mainīt mūsu domas par adopciju. Kad pāri saņem bērnus kā dāvanu caur adopciju, tie ir viņu bērni. Lūgšana: Tēvs, mēs pateicamies.. Lasīt vairāk →

Sieviete šodienas evaņģēlija lasījumā (Lūkas 7:36-50) nejutās cienīga svaidīt Jēzus galvu savu grēku dēļ, tikai Viņa kājas. Aborta grēka dēļ daudzas nejūtas cienīgas vispār Jēzum tuvoties. “Viņš nekad nespēs man piedot šo grēku.” Šis teksts dod iespēju vadīt šādus grēciniekus pie Jēzus vārdiem: “Tev tavi grēki piedoti” (7:48). Lūgšana: Jēzu, palīdzi tiem, kuru pagātnē ir.. Lasīt vairāk →

Gan Vecās Derības, gan Jaunās Derības lasījumos mēs redzam neapšaubāmu brīnumu – dēli tiek celti augšā no mirušajiem (1.Ķēniņu 17:17-24, Lūkas 7:11-17). Lai arī nedaudz, tomēr tie mums parāda, kas notiks Dieva Dēla augšāmcelšanās dēļ. Visi Kristū mirušie tiks augšāmcelti mūžīgai dzīvei. Nāve ir uzvarēta ienaidniece! Lūgšana: Kungs, lai Tava uzvara pār nāvi dod mums.. Lasīt vairāk →

“Bet saki tik vienu vārdu” (Lūkas 7:7) Šeit ir Dieva spēks izglābt, dziedināt, izmainīt dzīves. Tāpēc visam, ko Baznīca dara, jābalstās uz vārdu. Pamācība bez vārda kļūst par moralizēšanu. Mierinājums un cerība kļūst par psiholoģiju. Bez vārda dzīvības jautājumu risināšana kļūst par politiku. “Bet saki tik vienu vārdu” un te ir spēks svētai dzīvei, piedošanai,.. Lasīt vairāk →

Lūgšana visām māmiņām “Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.” (Filipiešiem 4:6). Kungs, Tavs vārds mums saka ne par ko neraizēties, bet gan visu nest Tavā priekšā lūgšanās. Tāpēc mēs lūdzam par visām mātēm. Ir mātes, kuras pazīst Tevi, kā Glābēju un Kungu. Citas Tevi nemaz.. Lasīt vairāk →

Lielais un neaptveramais Svētās Trīsvienības noslēpums liecina par Dieva neaptveramo mīlestību uz cilvēka dzīvību. Trīsvienība ir “kā domāta” attiecībām ar cilvēku. Dieva radības kronis bija cilvēka dzīvība. Kristus atpirkšanas darba objekts bija cilvēka dzīvība. Svētais Gars nes ticību un Dieva klātbūtni cilvēkiem. Dzīvības godāšana pagodina Svēto Trīsvienību. Lūgšana: Tēvs, Dēls un Svētais Gars, palīdzi mums.. Lasīt vairāk →

“Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas” (Jāņa 14:27). Sirds brīvība no bailēm nenozīmē, ka vairs nav biedējošu apstākļu un notikumu. Brīvība no bailēm ir augšāmcēlušās un Debesīs uzkāpušā Glābēja Gara klātbūtnē. Lūgšana: Ļauj mums vienmēr caur Tavu vārdu un sakramentu sadzirdēt Tevi sakām: “Lai tava sirds neizbīstas.” Lasīt vairāk →

Šī svētdiena iezīmē Lieldienu laika, bet ne Lieldienu cerības beigas. Tā mūs pavada un uztur. Jēzus augšāmcelšanās mums dod pārliecību, ka tas, ko Jēzus lūdz, piepildīsies. “Tēvs! Es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis…” (Jāņa 17:24a). Stipra cerība, ka mēs redzēsim Jēzus godību, palīdz mums.. Lasīt vairāk →

Kad mēs cenšamies pārvarēt šīs pasaules satricinājumus un nepārtrauktos uzbrukumus Dieva patiesībai, atcerēsimies, ka Jēzus jau ir uzvarējis tā visa cēloni – grēku (Jāņa 16:33). Viņš mums saka: ”Saņem drosmi”. Mēs jau cīnāmies uzvarā, nevis dēļ uzvaras. Mūsu kaujas sauciens nav “Mums jāuzvar”, bet gan “Viņš ir uzvarējis”. Lūgšana: Kungs Jēzu, mēs pateicamies Tev par.. Lasīt vairāk →

Vieni no mierinošākajiem vārdiem Bībelē var būt divi vārdi no Atklāsmes grāmatas 21:4 – “vairs nebūs”. Asaru, nāves, sēru, raudāšanas vai sāpju vairs nebūs. Kad šīs lietas parādās mūsu dzīvē, mēs tveramies pie augšāmcelšanās apsolījuma, kas apstiprināts ar apsolīto un piepildīto Jēzus augšāmcelšanos. Lūgšana: Tēvs, lai Tavs “vairs nebūs” apsolījums palīdz mums izturēt “pagaidu” sāpes.. Lasīt vairāk →

“Hei, esi uzmanīgs. Es par to samaksāju lielu naudu!” Tā mēs varētu teikt, kad kāds paņemtu rokās mūsu jauno tehnoloģiju “rotaļlietu”. Cena, ko samaksājam par kādu lietu, dod tai vērtību. Apustuļu darbu grāmatas 20.nodaļas 28.pants mums atklāj nenovērtējami augsto cenu, kas samaksāta par cilvēka dzīvību – Dieva asinis! Šeit mēs varam atrast visaugstāko motivāciju cienīt.. Lasīt vairāk →

Jēzus paņem savās rokās rakstu rulli un visa radītā pasaule slavē Dievu! (Atklāsmes gr. 5:8-14) Kas gan tik liels tajā rullī? Tas satur visu, kas ir noticis, notiek un notiks ar Dieva ļaudīm – tevi un mani. Kad dzīvē sastopies ar sarežģījumiem, kurus ir neiespējami atrisināt vai grūtām izvēlēm, atceries, ka esi drošās rokās. Lūgšana:.. Lasīt vairāk →

Toms redzēja Jēzu un tika aicināts pieskarties Viņa brūcēm. Toms ticēja. Bet Jēzus nesvēta Tomu. Viņš svētī mūs! “Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic” (Jāņa 20:29b). Mēs nedzīvojam no pierādījumiem par augšāmcēlušos Glābēju, bet gan no ticības uz augšāmcēlušos Glābēju. Kad notikumi mūsu dzīvē neparāda nekādus Jēzus mīlestības un klātbūtnes pierādījumus, mūsu ticība ved.. Lasīt vairāk →

Cik ļoti sabiedrībai, kura redz nāvi, kā savu draugu, vajadzīgs atgādinājums, ka nāve ir mūsu ienaidniece! Kad mūsu dzīvēs piedzīvojam, ka šai ienaidniecei ir tik liels spēks, tad mums vajadzīgs atgādinājums, ka nāve ir uzvarēta ienaidniece (1.Korintiešiem 15:26). Pateicība Dievam! Kristus patiešām ir augšāmcēlies! Lūgšana: Jēzu, mēs pateicamies par Tavu uzvaru pār nāvi un dzīvības.. Lasīt vairāk →

Jēzum sekoja cilvēku pūlis, kad Viņš iejāja Jeruzalemē pirmajā Palmu svētdienā. Tas bija godības pilns notikums. Taču Jēzus patiesā godība nāk caur Viņa ciešanām pie krusta, kad Viņš visus vilks pie sevis (Jāņa 12:32). Šeit mums ir iespēja pārdomāt atšķirību starp godības teoloģiju, kurā mēs vēlētos dzīvot un krusta teoloģiju, kurā mēs esam aicināti dzīvot… Lasīt vairāk →

Ak kaut mums būtu apustuļa Pāvila sirds! Viņš uzskaita savus iespaidīgos sasniegumus (Filipiešiem 3:4-6), bet uzskata tos par “mēsliem”, salīdzinot ar to lielo vērtību, ko saskata Kristus pazīšanā un taisnībā, kas nāk no ticības (8-9). Kad mēs saprotam, ko Dievs dod mums Kristū un uzlūkojam visas šīs it kā vērtīgās lietas – bagātību, veselību, labklājību.. Lasīt vairāk →

Tāds tēvs, kas pamet savas mājas un mīlestībā plaši atvērtām rokām skrien, lai apskautu nepakļāvīgu, pēc cūkām smakojošu dēlu un tam piedotu, ir tēvs, kurš pieņems jebkuru nožēlojušu grēcinieku (Lūkas 15:11-32). Mūsu Dievs ir šāds Tēvs. Viņš pameta Savu mājokli debesīs un šādi apskāva mūs caur Savu dēlu – Jēzu Kristu. Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs.. Lasīt vairāk →

Grēka sakne ir elku kalpība, atkrišana no uzticības Dievam un Viņa pavēlēm. Kad tiekam kārdināti darīt ļaunu, mēs varam paļauties, ka Dievs ir uzticams un “darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Korintiešiem 10:13). Viņš mums pierādīja savu uzticamību krustā. Mēs varam paļauties uz šo uzticamību un pieņemt Viņam patīkamus lēmumus. Lūgšana: Svētais Gars, dod.. Lasīt vairāk →

Jēzus vārdi par Jeruzalemi, “bet jūs negribējāt” (Lūkas 13:34), ir kā pamats šodienas lasījumiem. Vadītāji neklausījās Jeremijas brīdinājumos (Jeremijas 26:15), un arī Pāvils sauc tos, kas viņā neklausās par “Kristus krusta ienaidniekiem”(Filipiešiem 3:18). Mēs šodien dzīvojam starp cilvekiem, kas stūrgalvīgi atsakās pieņemt patiesību par tādām lietām, kā laulība, homoseksualitāte vai aborts. Kāds ir apustuļa Pāvila.. Lasīt vairāk →

Uzvarēts tuksnesī, sātans mēģina vēlreiz Golgātā. Arī šeit viņš ar cilvēku mutēm sauc “ja tu esi Dieva dēls…” Jēzus nepadevās kārdinājumam, bet uzticīgi izpildīja Sava Tēva gribu. Sātanam patīk nākt pie mums, it īpaši ciešanu brīžos, un kārdināt, liekot meklēt palīdzību kur citur, nevis pie Dieva. Taču Jēzus uzticamība mūs apsedz un mums nav jāpadodas… Lasīt vairāk →

Grieķu vārds  αιρεσις (hairesis), nozīmē “izvēle”. Bieži, kad jāapraksta nepareiza izvēle, šis vārds tiek tulkots kā maldu mācība, kas ir pretēja Dieva gribai (Apustuļu darbi 24:14). Tāpēc populārā aborta aizstāvju frāze “tiesības uz izvēli”, varētu būt arī “tiesības uz maldu mācību” un “par izvēli” varētu skanēt kā “par herēzi”, ja izvēle ir pretēja Dieva gribai. Visi.. Lasīt vairāk →

Jēzus dievišķā godība, kas parādījās Viņa apskaidrošanā, izgaismo krusta godību, kas tai drīz sekos. Mūsu Dievs tur izcieta nāvi par mums. Šī krusta godība izgaismo un paceļ pāri visām lietām ikviena cilvēka dzīvības vērtību. Lūgšana: Kungs Jēzu, mūsu godības Kungs kalnā un krustā, dari mūs spējīgus visos savos darbos pagodināt Tevi. Lasīt vairāk →

 Dievs mūs visus nav aicinājis par praviešiem, jau mātes miesās, kā Jeremiju. Bet Raksti ļauj mums saprast, ka Viņš pazina mūs jau pirms mūsu ieņemšanas un ka Viņa rokas mūs veidoja mātes miesās. Tas padara mūs tikpat īpašus kā Jeremija. Lūgšana: Tēvs, dod mums Tavu Garu, lai mēs spētu uzlūkot cilvēkus, kā Tev zināmu un.. Lasīt vairāk →

Sagatavojis Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Debesu Tēvs un Radītāj, mēs Tev pateicamies, ka Tu dāvāji mums dzīvību un izveidoji mūs pēc sava tēla un līdzības.(1) Tu esi mūs brīnišķi radījis mātes miesās (2). Pat pirms tam Tu mūs jau pazini un vēl pirms dzimšanas noteici katram viņa aicinājumu un mērķi (3). Mēs.. Lasīt vairāk →

Kad Ezra lasīja bauslību un levīti to izskaidroja (Nehemijas 8:1-12), tad tauta sēroja un raudāja. Bauslība pārliecināja viņus par viņu grēku. Tas bija labi, jo tikai tad viņi pilnībā spēja saprast, ka Tā Kunga prieks ir viņu stiprais patvērums (10). Kad mēs izvairāmies pasludināt bauslību pār kādiem konkrētiem grēkiem, baidoties kādu aizvainot, vai izraisīt asas.. Lasīt vairāk →

Jesajas 62:1-5 dod iespēju attiecināt aborta šausmas uz tiem, kuri tās piedzīvo. Daudzas sievietes un vīrieši jūtas ka Dieva tauta trimdā – pamesti un izpostīti. Bet caur ticību Jēzus Kristus izpirkšanas darbam, visi grēcinieki iegūst jaunus vārdus – “skaists vainags”, “pie kā man labs prāts” un “salaulātā”. Piedevis mūsu grēkus, Dievs priecājas par mums. Lūgšana:.. Lasīt vairāk →

Jesajas 43:1 mums atgādina mums par lielo vērtību, kas mums dota ar vārdiem, kas tika teikti mūsu Kristībā, “Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”. Katrs cilvēks ir Dieva Tēva radīts, Dieva Dēla pestīts, kāds, kuru Svētais Gars vēlas aicināt svētajā Kristībā. Cilvēka vērtībā nāk no tā, ko dara Dievs, ne no tā ko mēs pasi.. Lasīt vairāk →

“Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku” (Psalms 37:24). Tās nebija kamanas vai divritenis, taču Džo tomēr patika viņa Ziemsvētku dāvana. Tas bija mētelis. Tam bija kārtīga kapuce, ko varēja ērti ierullēt apkaklē un paslēpt aiz rāvējslēdzēja. Mētelis bija zils, viņa mīļākajā krāsā, un oderes mīkstais un biezais pildījums.. Lasīt vairāk →