Ar šiem vārdiem pravietis Jeremija (31:15) aprakstīja savus tautiešus, kuri bija zaudējuši daudzus savus dēlus un meitas militārā iebrukumā:

“Brēkšana dzirdama Rāmā, vaimanas un gauža raudāšana! Rahēle apraud savus bērnus, tā nav iepriecināma savu bērnu dēļ, jo to vairs nav!”

Ar šiem pašiem vārdiem apustulis un evaņģēlists Sv.Matejs aprakstīja šausmas, ko piedzīvoja ģimenes, kuras pieredzēja, kā viņu mazuļus noslepkavoja nežēlīgais ķēniņš Hērods. (Mateja 2:17-18). Un šie vārdi apraksta arī to ģimeņu sirds ciešanas, kuras gājušas cauri bērna abortam. Kā Dr. Džims Lembs (Lutherans For Life izpilddirektors ASV) man nesen teica, ir tik daudz modernās “Rahēles”, kas šodien cieš slepenībā, kuru nepārtraukts sabiedrotais ir emocionāls nemiers un skumjas un kuras labi pazīst iznīcinošās vainas apziņas un kauna izjūtas. Arī Rahēle Bībelē bija sieviete, kura pazina skumjas un bēdas. Neskaitot tekstus, ko pieminējām iepriekš, viņa pieredzēja, ka viņas māsa apprec vīrieti, kuru viņa mīlēja un nevarēja tikt salaulāta vēl septiņus gadus. Rahēle bija neauglīga ilgu laiku, kamēr viņas māsai bija daudz bērnu. Viņas ģimene tika apdraudēta, kad viņai tika paziņots, ka viņas vīra brālis nāk to iznīcināt kopā ar kareivjiem. Un nobeigumā ir šis unikālais teksts no Jeremijas un Sv.Mateja , kas ir vissmagākais. Rahēle raud un atsakās no mierinājuma, jo viņas bērnu vairs nav. Tomēr šajā tekstā Dievs Svētais Gars ir apslēpis arī spēcīgu mierinājumu. Daudz uzmanības tiek veltīts Rahēles emocionālajam ievainojumam un arī brīnišķajam evaņģēlija apsolījumam, kas seko nākamajos divos pantos Jeremijas 31:16-17: “Neļauj savai balsij izskanēt nemitīgās vaimanās un atradini savas acis no nepārtrauktām asarām! … Tiešām, tev ir vēl nākotnes cerība, tā saka Tas Kungs” Un tas ir labi. Bet tas kļūst arī interesanti, ja mēs ieskatāmies tuvāk, kas bija Bībeles Rahēle un kas bija viņas bērni. Rahēle bija neauglīga gadiem, kamēr viņas māsai Lea tajā pašā laikā bija jau septiņi bērni. Bet 1.Mozus grāmatā 30:22, “Dievs pieminēja Rahēli un paklausīja viņu, atverot tās klēpi ” Viņai piedzima dēls: Jāzeps. Rahēles otrā dēla dzemdības bija traģiskas. 1.Mozus 35.nodaļa vēsta, ka grūtniecība bija smaga un Rahēle mira dzemdību laikā. Uz jau tuvu nāvei esot, viņa deva savam dēlam vārdu Ben-Oni. Bet viņas vīrs Jēkabs deva bērnam citu vārdu: Benjamīns. Aizraujošais ar vārdiem Bībelē ir tas, ka tie kaut ko nozīmē. Kad šos vārdus pārtulko, tie mums dod nozīmīgu liecību par personu, kam šis vārds dots, par Dieva žēlsirdības darbu un Viņa iežēlošanos par ievainotām sirdīm. Jāzeps nozīmē “Viņš pieliks”. 1.Mozus 30:24 paskaidro tā nozīmi ar Rahēles vārdiem: “Lai Tas Kungs man pieliek vēl vienu dēlu.” Tāpēc tas, kurš pieliek nav Jāzeps, bet gan Tas Kungs. Tas būs vēl viens dēls, kurš būs tāds, kā pirmais, kurš noņems Rahēles kaunu un mierinās viņas sirdi. Ben-Oni nozīmē “Manu sāpju dēls”. Kad nāve nošķīra Rahēli no viņas bērniem, visa viņas uzmanība bija vērsta uz šīm skumjām. Viņas sirds bija izpostīta un šīs sāpes pārņēma visu, kad viņa domāja par savu dēlu. Cilvēki, kas piedzīvojuši abortu to var saprast, jo arī viņu sirds ciešanas ir tik pat asas un visu pārņemošas. Taču šim dēlam tika dots jauns vārds. Benjamīns nozīmē “Mans labās rokas dēls”. Tas ir cerības un mierinājuma vārds. Labās rokas dēls ir veids, kā pateikt “mana spēka dēls”. Ebreju kultūrā labā roka bija veids kā izteikt spēku, prasmes, spējas – vislabākās īpašības, kas nodrošina veiksmi un uzvaru. Un tā Rahēles bezcerības vārds viņas otrajam dēlam mainījās uz cerību vārdu, skumjas pārtapa priekā, nāve pārtapa dzīvībā. Ja šos trīs vārdus saliek kopā, tie norāda uz vēl lielāku patiesību. “Lai Tas Kungs man dod vēl vienu dēlu, manu sāpju dēlu, manas labās rokas dēlu”.

Vai tas nav tas, ko mūsu mīlošais un žēlsirdīgais Dievs ir darījis? Viņš ir devis vēl vienu dēlu sirdīm, kas sāpēs skumst – Savu paša Dēlu, Jēzu! Dievs ir devis mums Savu Dēlu, kurš ir uzņēmies mūsu ciešanas un nesis mūsu skumjas. Tomēr Jēzus, Dieva Dēls, ir arī Dieva labās rokas Dēls, arī mūsu labās rokas Dēls. Tas nozīmē, ka Viņš ir mūsu spēks pret bezcerību, izmisumu un sirds ciešanām. Jēzus ir Tas, kurš uzvarēja visus ienaidniekus, kas ielenca cilvēkus. Viņš ir Dieva uzvara, kas dota kritušiem grēciniekiem un Viņa vārds Jēzus (kas nozīmē “Tas Kungs izglābs”) pavisam noteikti ir cerības vārds, kas stāv pāri visiem vārdiem. Tāpēc, īpaši tagad, kad Viņš ir uzcēlies no kapa un uzkāpis debesīs, ir iespaidīgi, ka Viņš sēž pie Dieva labās rokas. Šeit “cilvēks pie Dieva labās rokas”, kurš ir arī patiess Dievs, lūdz par mums un nes mūsu vajadzības Dieva priekšā. Viņš ir Dieva spēks, Dieva prasme, Dieva dots Glābējs, kas tagad dod kritušiem grēciniekiem uzvaru. Jēzus ir arī mūs labās rokas Dēls. Tikai Viņā mēs atrodam savu spēku, spēju tikt galā ar pārbaudījumiem, prieku par viņa žēlsirdības dāvanām, sirds mieru, jo Viņš nepiemin vairs mūsu grēkus. Jēzus evaņģēlija pasludināšana ir mūsu gaisma tumsā, jo Viņš ir mūsu Rīta zvaigzne, kas aizdzen vainas apziņas un kauna tumsu. Viņš ir pie mūsu labās rokas, jo esam Kristīti Viņā. Caur Svētā Gara žēlastību Viņš turpina Savu darbu kristītajos. Kristus nāk, lai būtu kopā ar mums un priekš mums. Uzticoties Kristum, tev ir uzvara pār velnu, pār viņa meliem, pār tavām pagātnes kļūdām, pār katru ievainojumu un pār katru bezcerību. Dievs, kura žēlastība ieguva uzvaru caur Kunga Jēzus nāvi, ir žēlsirdīgs pret visiem grēciniekiem. Viņš nesalauž ievainotos, bet gan atņem bēdas, palīdz cietušajam tās nest vai pārvērš bēdas par ko labu. Pat ar Rahēli, kura sēroja, jo nāve šķīra viņu no bērniem, Dievs deva šos vārdus, lai dotu mierinājumu arī mums. Kristus ir mūsu Dzīvība. Dievs ir devis Savu Dēlu mums un tāpēc mums ir cerība uz Viņu.

 

meizs

 

Māc. Roberts Meizs kalpo LCMS Emanuēla un Ciānas Sv. Jāņa Luterāņu draudzēs, Bīmerā un Visnerā, Nebraskā ASV.

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.