Plakāti “Vēro mani augam!”

Deviņu plakātu (A2 izmērs) sērija, kas uzskatāmi attēlo bērniņa attīstību mātes miesās. Neliels apraksts un zīmējums. Piemērots izstādes veidošanai draudzes pulcēšanās vietā vai skolā. Plakātus var arī izmantot, pievienojot Bībeles citātus un tādā veidā sekojot līdzi Jēzus Kristus augšanai Marijas miesās Baznīcas gada vai Adventa laikā.  Ja vēlaties šādu izstādi savā draudzē vai skolā, sazinieties ar “Luterāņi Dzīvībai”.

Formāts: A2
9 plakāti
Materiāls: Kartons
1 komplekts 40 EUR

plakati

Komentārus sagatavojis mācītājs Džons Jūls (John D. Juhl) no Salem Lutheran Brethren Church Minesotā. Macītajs Jūls raksta: “Dažos gadījumos es vienkārši pievienoju Svēto Rakstu pantus plakāta tekstam. Citreiz es ņēmu plakāta tekstu un pārveidoju to tā, lai tas norādītu uz Jēzus fizisko attīstību (nezināmā puikas vai meitenes vietā, kas attēlots plakātā). Es izdrukāju tekstus uz balta un cieta papīra, izgriezu vajadzīgajā izmērā un formā un pielīmēju tos vai nu blakus plakāta tekstam, vai uzlīmēju tam virsū (kad aizvietoju plakāta tekstu ar manis paša sagatavotu tekstu). “Turpmākās deviņas nedēļas līdz Ziemsvētkiem, katru svētdienu baznīcas priekštelpā redzamā vietā tika izlikts jauns plakāts, lai cilvēki to redzētu, nākot uz dievkalpojumu. Kad kārtējais plakāts tika nomainīts, mēs to secīgi pielikām pie sienas, lai uz Ziemsvētkiem būtu apskatāma visa sērija”. Mācītājs Jūls aicina lietot plakātus un tekstus pēc saviem ieskatiem, lai pēc iespējas labāk parādītu iemiesošanās vēsti par dzīvību.

 

Sākums

Ieņemšanas brīdī savu zemes dzīvi sāk neatkārtojams cilvēks. Tikai viens šūna, tomēr patiess cilvēks ar unikālu DNS komplektu. Tā mūsu Kungs Jēzus Kristus ienāca pasaulē. Viņa ieņemšana bija atšķirīga no citiem cilvēkiem, tomēr Viņš bija patiess cilvēks, sākuma kā viena šūna, kā ikviens no mums. Viņa pirmā mājvieta bija Marijas miesās, kur Viņš pavadīja apmēram deviņus mēnešus. Turpmākajās deviņās nedēļās līdz Ziemsvētkiem, mēs pārdomāsim Jēzus cilvēcību (atceroties arī to, ka Viņš ir patiess Dievs) ar plakātiem, kas attēlo cilvēka attīstību no ieņemšanas brīža līdz dzimšanai, kuriem klāt būs pievienoti Rakstu fragmenti, kuros pasludināta Labā Vēsts, ka Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.

“Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara.” (Mateja 1:18).

1.mēnesis Savas cilvēka dzīves pirmajā mēnesī, Jēzus izauga 10000 reizes lielāks, kā ieņemšanas brīdī. Viņš bija pilnībā atkarīgs no savas mātes, gluži kā ikviens cits cilvēks šajā dzīves posmā. Trešajā nedēļā Pestītāja sirds sāka sisties.

“Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. ” (Mateja 1:20b, 21).

2.mēnesis “Embrijs” (Latīniski “mazais”). Jēzum augošajā ķermenī ir zobiņi, roku un kāju pirkstiņi un funkcionējoša nervu sistēma. Var skaidri redzēt Viņa ausis, lūpas un mēli. Astotajā nedēļā visas ķermeņa galvenās sistēmas jau ir klātesošas.

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” (Jāņa 1:14).

3.mēnesis  “Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: “Miers ar jums!”  Pēc tam Viņš Tomam saka: “Stiep šurp savu pirkstu un aplūko Manas rokas un dod šurp savu roku un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs!” (Jāņa 20:26b, 27).

4.mēnesis Smadzenes ir sākušas nobriest. Šis process turpināsies līdz pat 14 gadu vecumam. Sākušās ātras acu kustības – tas nozīmē, ka tiek redzēti sapņi. Uz galvas sāk augt plāni matiņi. Parādās arī uzacis un skropstas. Barības vielas, kuras patērē Viņa māte Marija, tiek nogādātas vienas līdz divu stundu laikā, lai pabarotu Jēzus ķermeni. 284 litri šķidruma dienā ceļo pa Viņa nabas saiti.

“Jēzus atbildēja viņai: “Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.” (Jāņa 4:13, 14).

 5.mēnesis “Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa Svētā Gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: “Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis.  Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt.” (Lūkas 1:41, 42, 44).

 

6.mēnesis Mazais Jēzus jau var reaģēt uz skaņu. Viņa plaušas ir labi attīstījušās. Mūsdienās bērni, kas piedzimst šajā vecumā, bieži ir spējīgi izdzīvot.

“Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad sestajā mēnesī – tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.” (Lūkas 1:35-37). “Vēro mani augam” komentārs.

 7.mēnesis “Un Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju … Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas. ” (Lūkas 1:46, 47, 50).

8.mēnesis Mazajam Jēzum attīstās tauku slānītis, kas uzturēs ķermeņa siltumu pēc piedzimšanas. Devītajā mēnesī Viņš pagriezīsies ar galvu uz leju, gatavojoties dzimšanai. Viņa plaušas ir pilnībā attīstījušās un spējīgas pāriet uz gaisa elpošanu. Pēc dzimšanas Jēzus turpinās augt daudzus gadus, kā visi cilvēki.

“Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta.” (Lūkas 2:4, 5).

9.mēnesis “Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” (Lūkas 2:10-12).

Mācītāja Džona Jūla komentārs PDF