Kādā Bībeles stundā, kuru vadīju, radās nopietns jautājums par cilvēka dzīvības vērtību. “Kāpēc Dievs pieļauj, ka aborti turpinās?” Esmu dzirdējis šo jautājumu jau iepriekš. Esmu to uzdevis iepriekš. Uz to nav atbildes. Mēs nezinām. Mēs neesam tādā stāvoklī, ka varētu dot Dievam padomu. (Romiešiem 11:34)

Ko mēs zinām?

Mēs zinām, ka Dievs ir tas, kurš dod un uztur dzīvību. Mēs zinām, ka Viņš nav ļaunuma autors un ka grēks un nāve nāk no sātana meliem un cilvēka nepaklausības. Mēs zinām, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu, lai atpirktu dzīvību no grēka un ļaunuma. Mēs zinām, ka Viņš vēlas, lai visi tiktu izglābti caur ticību Jēzum Kristum. Mēs zinām, ka Viņš mums pavēl neslepkavot un ka Viņam riebjas netaisnība, īpaši, kad tā vēršas pret vājajiem un neaizsargātajiem.

Mēs arī zinām, ka Dievs darbojas caur Saviem Vārdiem un Sakramentiem, lai aicinātu cilvēkus, kas ir miruši savos grēkos, un darītu viņus dzīvus Kristū. Viņš tos, kas nav Viņa ļaudis, dara par Saviem ļaudīm un Viņš darbojas caur Saviem ļaudīm, lai izplatītu Savu Vārdu un piepildītu Savu gribu uz zemes.

Kāpēc aborts turpinās? Vai varētu būt, ka šis pants mums dod nelielu ieskatu mūsu tēmā? Ja “Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” (2.Laiku 7:14).

Es zinu, ka šo pantu var nepareizi izmantot, un tas arī ir ticis darīts. Tas nesaka: “Ja šīs zemes cilvēki tikai uzlabos savu stāvokli, tad varbūt Dievs apturēs dažas briesmīgas lietas, kas notiek.” Pants nav par kādas valsts iedzīvotājiem. Tas ir par tautu, kas nosaukta pēc Viņa Vārda. Šis pants nav par formas uzlabošanu, bet gan par pazemošanos. Tas ir par Dieva tautu, kas pazemojas Viņa priekšā, meklē Viņa vaigu, Viņa žēlastības pilno klātbūtni. Tas ir labs gavēņa teksts, jo runā par grēku atzīšanu un absolūciju.

Vai šāda grēksūdze un absolūcija Dieva tautai ir nepieciešama, kad runa ir par dzīvības svētuma jautājumiem? Jā. Joprojām ir tādi, kas “nosaukti pēc Viņa Vārda” un tomēr atklāti atbalsta aborta slepkavošanu. Ir tādi, kas “nosaukti pēc Viņa Vārda” un kuri redz, ka aborts ir ļaunums, tomēr atsakās to par tādu nosaukt. Ir tādi, kas “nosaukti pēc Viņa Vārda” un kuriem ir uzticēta visspēcīgākā un pozitīvākā dzīvības vēsts uz šīs planētas, taču viņi neattiecina to uz dzīvības un nāves jautājumiem.

Padomājiet, kas varētu notikt, ja mēs, kas esam nosaukti pēc Viņa Vārda, drosmīgi un mīlestībā pasludinātu Viņa patiesību par dzīvību, ja mēs sauktu grēkus pret dzīvību par grēkiem, ja mēs ļautu tiem, kas grēkojuši pret dzīvību, dzirdēt Jēzus Kristus evaņģēliju tieši viņu salauztajās sirdīs, ja mēs vestu cilvēkus, kas ir ciešanās pie mūsu Dieva, kas cieta un joprojām darbojas caur ciešanām. Es ticu, ka Dievs darbotos caur Savu tautu. Un iespējams, ka, nonākot līdz dzīvības svētuma jautājumiem, mūsu zemē notiktu kāda dziedināšana.

Tāpēc es ieteiktu, ka jautājums uz mūsu lūpām nav: “Kāpēc Dievs pieļauj abortus?”, bet gan: “Kāpēc mēs tos pieļaujam?”

 

Rev. Dr. Džims Lembs, (Lutherans For Life ASV)

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.