(Draudzes locekļi ienāk dievnamā klusumā vai skanot klusai mūzikai.)
Zvans
(Var tikt zvanīts dievnama zvans aborta upuru piemiņai)
Liturgs: Kungs, atdari manas lūpas!
Draudze: Lai mana mute teic Tavu slavu!
Liturgs: Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!
Draudze: Steidzies, ak Kungs, man palīgā!
Liturgs: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!
Liturgs: Lūgsim! Žēlīgais Tēvs, cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Tavi ceļi pār mūsu ceļiem un Tavas domas pār mūsu domām. Mēs nesaprotam, kā var būt tāda nevērība pret Tavu roku darbu un traģiska cilvēka dzīvības iznīcināšana, kas caur aborta nežēlību notikusi šo gadu laikā. Bet mēs šeit neesam, lai saprastu. Mēs šeit esam, lai uzticētos Tev. Palīdzi mums to atcerēties! Palīdzi mums uzticēties! To lūdzam Tava mīļā Dēla, Jēzus Kristus vārdā.
Draudze: Āmen!
Dziesma (291. vai cita pēc izvēles)
Lasījumi: 2.Mozus 1:15-21; Mateja 2:16-18

Sēru un cerību litānija
Liturgs: „Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimanu; Rahēle apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.”
Draudze: „Tu taču esi mans stiprais Dievs, kas sargā. Kāpēc Tu novērsies no manis? Kāpēc mans gājiens lai norit skumjās un ienaidnieka spaidos?” (Psalms 43:2)
Liturgs: „Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimanu; Rahēle apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.”
Draudze: „Es saucu uz Dievu: „Mana stiprā klints, kāpēc Tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka spaidos?”” (Psalms 42:9)
Liturgs: „Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimanu; Rahēle apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.”
Draudze: „Manas acis ilgojas pēc Taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju: „Kad Tu mani iepriecināsi?”” (Psalms 119:82)
Liturgs: „Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimanu; Rahēle apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.”
Draudze: „Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar Savu vārdu!” (Psalms 119:28)
Liturgs: „Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.” (Mateja 5:4)
Draudze: „Apžēlojies par mani, mans Kungs, jo mani māc bailes.” (Psalms 31:10a)
Liturgs: „Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.” (Jāņa 16:20)
Draudze: „Mana acs ir noģindusi aiz skumības, un tās skata jaukums zūd manu baiļu asaru dēļ.” (Psalms 6:8)
Liturgs: „Neļauj savai balsij izskanēt nemitīgās vaimanās un atradini savas acis no nepārtrauktām asarām! Jo ir vēl kāda cita atlīdzība par tavām pūlēm, tā saka Tas Kungs.” (Jeremijas 31:16)
Draudze: „Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.” (Psalms 23:4)
Liturgs: „Tā Kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Ciānā; mūžīgs prieks staros pār viņu galvām; prieks un līksmība pildīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen.” (Jesajas 35:10) „Tas, kas visu šo apliecina, saka: „Tiešām, Es nāku drīz.”” (Atklāsmes 22:20a)
Draudze: „Āmen! Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” (Atklāsmes 22:20b)
Dziesma: (235., 356. vai cita pēc izvēles)
Piemiņas liturģija
Liturgs: Miljoniem bērnu ir noslepkavoti abortā. Tas ir neaptverami. Iespējams, tieši tāpēc mēs kā tauta nesērojam tā, kā sērojam par bērniem, kas iet bojā traģiskos negadījumos vai dabas katastrofās. Bet mēs mēģināsim viņus atcerēties, cik vien spēsim. Mēģināsim viņus atcerēties kā personas. Atcerēsimies viņus kā Dieva dāvinātos, kuru dzīves tika pārrautas, pirms viņi varēja kalpot Viņam saskaņā ar mērķi, kam bija radīti. Pieminēsim dēlus un meitas, kas nekad nepiedzima!
Draudze: Mazās rokas, kas nekad nestiepās pēc apskāviena.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Pieminēsim brāļus un māsas, kuri nekad nevarēja spēlēties ar saviem brāļiem un māsām.
Draudze: Viņu smiekli, kas nekad neskanēja.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Mēs pieminam skolotājus, kas nekad nevarēs mācīt, un mācītājus, kuri nekad nevarēs sprediķot.
Draudze: Gudrība, kas nekad netika nodota.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Mēs pieminam ārstus, medmāsas, speciālistus, pētniekus un citus medicīnas darbiniekus, caur kuriem Dieva dziedinošā roka nekad nevarēs darboties.
Draudze: Žēlastība, kas nekad netika pasniegta.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Pieminēsim uzņēmējus un drosmīgus vadītājus, kuri nekad nevarēs dot savu dievbijīgo ieguldījumu savai tautai.
Draudze: Labie piemēri, kuriem nekad nevarēs sekot.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Pieminēsim zemkopjus, kas nekad nenovāks zemes ražu.
Draudze: Svētīgas darba dzīves, kuras nekad netika nodzīvotas.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Mēs pieminam strādniekus, kuru rokas nekad nevarēja celt un būvēt.
Draudze: Darbīgas dzīves, kuru nebija.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Mēs pieminam māksliniekus un mūziķus, kuri nekad nevarēs izteikt mūsu priekus un bēdas savos darbos, lai citi tajos varētu ieraudzīt sevi un to novērtēt.
Draudze: Nekad neredzēti mākslas darbi, nekad nedzirdētas melodijas.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Pieminēsim mazās meitenes, kuras nekad nevarēs turēt rokās un barot pašu bērnus, un mazos puikas, kas nekad neizaugs, lai tiktu saukti par tētiem.
Draudze: Paaudzes, kuru nebūs.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Pieminēsim bērnus ar īpašām vajadzībām, kuri nekad neaizkustinās mūsu sirdis tā, kā neviens cits to nespēj.
Draudze: Dieva vienreizējais plāns nekad nepiepildīts.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Mēs pieminam tos, kas būtu piedzimuši grūtos apstākļos.
Draudze: Dieva iespējas veidot un mācīt caur ciešanām un darīt varenus darbus, kuras atņemtas.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Miljoni – katrs ir cilvēks. Visi viņi ir Dieva dāvanas, visus viņus Dievs varēja lietot, bet visiem viņiem tika atņemtas pirmās un pašas svarīgākās tiesības – tiesības uz dzīvi.
Draudze: Viņi ir cilvēki, par kuriem Kristus mira un kuriem nekad nebūs iespējas dzirdēt par Viņa neizmērojamo mīlestību.
(Īss klusuma brīdis)
Liturgs: Ir vēl citi aborta upuri, kas nav miruši, bet ir ievainoti. Pieminēsim abortēto bērnu mātes, kuras nespēkā, izmisumā un bailēs klausīja nāves balsīm.
Draudze: Pacel viņu sirdis, ak Dievs, lai viņas var ieraudzīt aborta grēku, nolikt savu nastu pie krusta un saņemt piedošanu un cerību Jēzū Kristū.
Liturgs: Pieminēsim abortēto bērnu tēvus, kuri nespēja vai nevēlējās aizsargāt neaizsargāto dzīvību un ir nonākuši pretrunā ar savu atbildību Dieva priekšā sargāt savu nedzimušo bērnu un bērna māti.
Draudze: Pacel viņu sirdis uz Tevi, ak Dievs, lai viņi var ieraudzīt aborta grēku, nolikt savu nastu pie krusta un saņemt piedošanu un cerību Jēzū Kristū.
Liturgs: Mēs pieminam abortēto bērnu vecvecākus, kuri nespēja vai nevēlējās aizsargāt neaizsargāto dzīvību un ir konfliktā ar savu sirdsapziņu un Dievu.
Draudze: Pacel viņu sirdis, ak Dievs, lai viņi var ieraudzīt aborta grēku, nolikt savu nastu pie krusta un saņemt piedošanu un cerību Jēzū Kristū.
Liturgs: Pieminēsim ārstus, padomdevējus un visus citus, kas ir sātana piekrāpti un redz abortu kā risinājumu dzīves grūtībām.
Draudze: Pacel viņu sirdis, ak Dievs, lai viņi var ieraudzīt aborta grēku, nolikt savu nastu pie krusta un saņemt piedošanu un cerību Jēzū Kristū.
Liturgs: Mēs pieminam paši sevi, Kristus miesas locekļus, kas nevērībā vai bailēs esam klusējuši, kad bija jārunā, un neko nedarījām, kad bija jārīkojas, lai aizsargātu visneaizsargātākos.
Draudze: Pacel mūsu sirdis, ak Dievs, lai mēs varam ieraudzīt aborta grēku, nolikt savu nastu pie krusta un saņemt piedošanu un cerību Jēzū Kristū.
Dziesma: (407., 406. vai cita pēc izvēles)
Homīlija: (Īsa uzruna un skaidrojums no Dieva vārda.)
Ziedojumi
Liturgs: Mēs pieminam pagātnes traģēdijas, lai tās neatkārtotu. Mēs pieminam traģēdijas, kas joprojām turpinās, lai gūtu pamudinājumu tās apturēt. Ziedosim šo daudzo bērnu piemiņai. Ziedosim paši sevi.
Visi: Mūsu Debesu Tēvs, mēs pienesam Tev sevi pašus un lūdzam, lai Tu lieto tās dažādās dāvanas, kuras esi mums devis Savas valstības celšanai. Īpaši šodien mēs lūdzam, ka Tu dod mums iespējas un vēlēšanos lietot mūsu dāvanas, lai vārdos un darbos liecinātu par dzīvības svētumu. Palīdzi mums runāt to vārdā, kas paši runāt nespēj. Palīdzi mums atbalstīt tos, kas saskaras ar smagām dzīves izvēlēm. Palīdzi mums mīlēt, piedot un sniegt evaņģēlija dziedināšanu tiem, kuri izdarījuši nepareizas izvēles. Mēs dodam Tev sevi, lai arī citi cilvēki var Tevi sastapt un dot Tev godu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen!

Cerība un mierinājums
Liturgs: Kad mūsu sirdis pilda sēras, mēs vēršamies pie Dieva, meklēdami mierinājumu un drošību, kuru tikai Viņš var dot. Viņš nepaskaidro, kāpēc Viņš pacieš šo mūsdienu bērnu slaktiņu mātes miesās. Taču Viņš aicina mūs ārā no šīs tumsas uz ticību, atzīt Viņu par mūsu Debesu Tēvu, kurš mums ir devis labāko Jēzū Kristū.
Draudze: „Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?” (Romiešiem 8:31-32)
Liturgs: Mūsu skumjas par abortu ir pilnas apjukuma, jo aborts atņem bērniem iespēju saņemt Svēto Kristību un tāpēc rada mums sāpīgus jautājumus, uz kuriem mēs nevaram atrast drošas atbildes. Mēs uzticam šos jautājumus un sāpošās sirdis, kuras tos jautā, bezgalīgajai Dieva gudrībai un līdzjūtībai.
Draudze: „Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi! Kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis Viņa padoma devējs?” (Romiešiem 11:33-34)
Liturgs: Mūsu neziņas dēļ skumjas ir smagas, taču mēs neskumstam kā tādi, kam nav cerības. Mūsu cerība nāk no tā, ko zinām. Mēs zinām, ka mūs mīl.
Draudze: „Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību.” (Jeremijas 31:3b)
Liturgs: Mēs zinām, ka mums ir piedots.
Draudze: „Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” (Romiešiem 5:8) „Šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.” (1.Jāņa 4:10)
Liturgs: Mēs zinām, ka neesam pamesti.
Draudze: „Un redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej.” (1.Mozus 28:15a)
Liturgs: Mēs zinām, ka Dievs vienmēr darbojas mūsu dēļ.
Draudze: „Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” (Romiešiem 8:28)
Liturgs: Mūsu mierinājums un cerība pastāv Dieva mīlestībā, Dieva piedošanā, Dieva klātbūtnē un Dieva labestībā.
Draudze: „Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1.Korintiešiem 15:57)
Lūgšanas ar draudzes atbildēm
Liturgs: Mēs lūdzam par mūsu tautu. Tautu, kuru tu esi tik bagātīgi svētījis, taču tā ir traģiski pieļāvusi tik daudzu cilvēkbērnu nogalināšanu.
Draudze: Kungs, apžēlojies par mūsu tautu un maini mūsu sirdis!
(Klusas lūgšanas par tautu.)
Liturgs: Kungs, Savā žēlastībā uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par Baznīcu. Baznīcu, kas tik bagātīgi saņēmusi Tavu žēlastību, taču tik bieži klusē, kad nokauj nevainīgos.
Draudze: Kungs, apžēlojies par Savu Baznīcu un maini mūsu sirdis!
(Klusas lūgšanas par Baznīcu.)
Liturgs: Kungs, Savā žēlastībā uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par sievietēm un vīriešiem, kas saskaras ar grūtniecības krīzi.
Draudze: Kungs, apžēlojies par tiem, palīdzi viņiem izvēlēties dzīvību un palīdzi mums viņus atbalstīt!
(Klusas lūgšanas par tiem, kas saskaras ar grūtniecības krīzi.)
Liturgs: Kungs, Savā žēlastībā uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par mātēm un tēviem, kas cieš no aborta sekām. Arī viņi ir cietušie.
Draudze: Kungs, apžēlojies par tiem, palīdzi viņiem atrast dziedināšanu Jēzus krustā un palīdzi mums dalīties šajā piedodošajā mīlestībā ar viņiem!
(Klusas lūgšanas par tiem, kas cieš no aborta sekām.)
Liturgs: Kungs, Savā žēlastībā uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par bērniem – dzimušiem un vēl nedzimušiem.
Draudze: Kungs, apžēlojies par bērniem un Savā žēlastībā ieved viņus dzīvības pilnībā, kuru Tu esi apsolījis caur Savu Dēlu!
(Klusas lūgšanas par bērniem.)
Liturgs: Kungs, Savā žēlastībā uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs pieminam bērnus, kuru lūpas nekad nevarēja šos vārdus izrunāt, klusu lūdzot to lūgšanu, ko mums ir mācījis Tavs Dēls.
Draudze: Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen!
Sveču iededzināšana (nav obligāta)
(Var tikt aizdedzinātas sveces atbilstoši vietas iekārtojumam)
Liturgs: (Kamēr tiek aizdedzinātas sveces.) „Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās.” (Psalms 139:13)
Draudze: „Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.” (Jāņa 1:4)
Liturgs: Jēzus teica: „Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa 10:10b)
(Kamēr tiek aizdedzinātas sveces, var tikt izslēgts apgaismojums, un draudze kopā dzied dziesmu.)
Dziesma (433. vai cita pēc izvēles)
Liturgs: „Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimanu; Rahēle apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav .”
(Visas sveces tiek nodzēstas. Var tikt zvanīts zvans.)

Svētīšana
Liturgs: Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem un dod jums mieru un cerību.
Draudze: Āmen!
(Tiek ieslēgtas gaismas)
(Draudze var palikt uz personīgām lūgšanām un doties prom, kad vēlas.)